Tu navegador está desactualizado!

Actualiza tu navegador para ver esta página web correctamente. Actualizar ahora

×

XV BIENAL INTERNACIONAL DE GRABADO “JOSEP DE RIBERA” - XÀTIVA 2019

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5

Ayuntamiento de Xàtiva

XV BIENAL INTERNACIONAL DE GRABADO “JOSEP DE RIBERA” - XÀTIVA 2019

XV BIENAL INTERNACIONAL DE GRABADO “JOSEP DE RIBERA” - XÀTIVA 2019

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5


 

XV BIENNAL INTERNACIONAL DE GRAVAT “JOSEP DE RIBERA” - XÀTIVA 2019

 

Es convoca el present Premi, de caràcter internacional, patrocinat per l’Excm. Ajuntament de Xàtiva i el Rotary Club Xàtiva, d’acord amb les següents BASES :

1ª        Poden participar artistes de qualsevol nacionalitat.

2ª        El tema i la tècnica són lliures, les mesures mínimes de la planxa DIN A - 3, (30 x  42 cm) i les màximes 70 x 100 cm. Les mesures màximes del paper 74 x 104 cm.

3ª         S’exclouen els monotips, les serigrafies i el gravat digital.

4ª         Cada participant presentarà obligatoriament 2 obres originals sense enmarcar en dos documents PDF diferents.  A la fitxa tècnica de cada obra s’adjuntarà el títol, la tècnica específica, les mesures de la planxa i del paper, l’estampador i la tirada; i s’adjuntarà un breu “curriculum vitae” de l’autor.

5ª        El termini d’admissió dels originals finalitzarà el 20 de setembre del 2019 a les 21:00 hores (hora espanyola), realitzant-se a través de la plataforma digital mundoarti.com.

6ª        D’entre les obres presentades, el Jurat en farà una selecció de 40 d’elles que els autors enviaran personalment, per agència de transports o per correu, sent a càrrec dels participants el seu enviament, a:

            XV Biennal Internacional de Gravat Josep de Ribera

            Ajuntament de Xàtiva - Casa de Cultura

            C/ Moncada, 7 -  46800 XÀTIVA (VALÈNCIA) ESPANYA

La devolució de les obres per correu o agència, implica l’abonament previ de les despeses que originen. Les obres no retirades fins el dia 30 de gener de 2020, passaran a propietat de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva. Als enviaments internacionals, la declaració de valor (taxes de duana) vindran prèviament abonades pel participant.

7ª        S’estableix un únic Premi, que no podrà declarar-se desert, amb una dotació de 4.500,00 €, import subjecte a les normatives fiscals vigents.

8ª        Amb les obres seleccionades s’editarà un catàleg que serà remés als participants seleccionats, així com als sol·licitants i l’Ajuntament de Xàtiva realitzarà una exposició a la Casa de Cultura del 15 de novembre al 14 de desembre de 2019.

9ª        El jurat estarà format per personalitats de reconegut prestigi en el camp de les arts plàstiques i de la pràctica d’esta tècnica artística; la seua composició es farà pública en el moment oportú.

10ª      L’Ajuntament de Xàtiva quedarà propietari de l’estampa guanyadora, així com també de la planxa original i una sèrie de 30 gravats estampats, numerats i firmats per l’autor.

11ª       L’Ajuntament de Xàtiva es responsabilitza de la conservació i custodia de les obres mentrestant estiguen al seu poder, però no del període d’enviament ni de devolució.

12ª      Qualsevol discrepància respecte de la interpretació d’estes bases, serà resolta pel Jurat. La seua decisió serà inapel·lable.

13ª      El fet de participar en este concurs pressuposa la total acceptació d’estes Bases.

 

Per a consultes relacionades amb la Biennal ha de dirigir-se a:

CASA DE CULTURA DE XÀTIVA. web: www.xativa.es

MONCADA, 7 - 46800 XÀTIVA (VALENCIA) ESPANYA

TELF. +34 96 228 23 04, +34 96 228 23 30  FAX +34 96 228 98 09

Facebook: Casa De Cultura Xàtiva

E-mail: casacultura@ayto-xativa.es

 

BIENAL INTERNACIONAL DE GRABADO “JOSEP DE RIBERA” - XÀTIVA 2019

 

Se convoca el presente Premio, de carácter internacional, organizado y patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva y el Rotary Club Xàtiva, de acuerdo con las siguientes BASES:

1ª        Pueden participar artistas de cualquier nacionalidad.

2ª        El tema y la técnica son libres, las medidas mínimas de la plancha serán DIN A - 3, (30 x 42 cm.) y las máximas 70 x 100 cm. Las medidas máximas del papel: 74 x 104 cm.

3ª        Se excluyen los monotipos, las serigrafías y el grabado digital.

4ª        Cada participante presentará obligatoriamente 2 obras originales sin enmarcar en dos documentos PDF diferentes. A la ficha técnica de cada obra se adjuntará el título, la técnica específica, las medidas de la plancha y del papel, el estampador y la tirada; y se adjuntará un breve currículum del autor.

5ª        El término de admisión de los originales finalizará el día 20 de septiembre del 2019 a las 21 horas (hora española), realizándose a través de la plataforma digital mundoarti.com.

6ª        De entre las obras presentadas el Jurado hará una selección de 40 de ellas que los/las autores/as enviaran personalmente, por agencia de transporte o por correo, siendo a cargo de los participantes su envío a:

            XV Bienal Internacional de Grabado Josep de Ribera

            Ajuntament de Xàtiva - Casa de Cultura

            C/ Moncada, 7 -  46800 XÀTIVA (VALENCIA) ESPAÑA

La devolución de las obras por correo o agencia implica el abono previo de los gastos que originen. Las obras no retiradas hasta el día 30 de enero de 2020, pasarán a propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva. En los envíos internacionales, si hay declaración de valor, las tasas de aduana del paquete corren previamente a cargo del participante.

7ª        Se establece un único Premio, que no podrá declararse desierto, con una dotación de 4.500,00 €, sujeto a las normativas fiscales en vigor.

8ª        Con las obras seleccionadas se editará un catálogo que será remitido a los participantes seleccionados, así como a los solicitantes. El Ayuntamiento de Xàtiva realizará una exposición de estas en la Casa de Cultura del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2019.

9ª        El jurado estará formado por personalidades de reconocido prestigio en el campo de las artes plásticas y de la práctica de esta técnica artística; su composición se hará pública en el momento oportuno.

10ª      El Ayuntamiento de Xàtiva quedará propietario de la estampa ganadora, así como también de la plancha original y una serie de 30 grabados estampados, numerados y firmados por el autor.

11ª       El Ayuntamiento de Xàtiva se responsabiliza de la conservación y custodia de las obras mientras estén en su poder, pero no del período de envío ni de devolución.

12ª      Cualquier discrepancia respecto de la interpretación de estas bases, será resuelta por el Jurado. Su decisión será inapelable.

13ª      El hecho de participar en este concurso presupone la total aceptación de estas Bases.

 

Para consultas relacionadas con esta Bienal ha de dirigirse a:

CASA DE CULTURA DE XÀTIVA. web: www.xativa.es

C/ MONCADA, 7 - 46800 XÀTIVA (VALENCIA) ESPAÑA

Facebook: Casa De Cultura Xativa

TELF. +34 96 228 23 04, +34 96 228 23 30  FAX +34 96 228 98 09

E-mail: casacultura@ayto-xativa.es

 

ENGRAVING INTERNATIONAL BIENNIAL “JOSEP DE RIBERA” – XÀTIVA 2019

 

This international prize is convoked and sponsored by the City Council of Xàtiva and Rotary Club of Xàtiva in accordance with the following RULES:

1.         This exhibition will be open to artists of any nationality.

2.         There will be allowed all sort of techniques, and the subjects and works measures will be free. Minimum plate sizes DIN A - 3 (30 x 42 cm) and maxim sizes, 70 x 100 cm. The maximum paper measures 74 x 104 cm.

3.         Excluded monotypes, serigraphs and digital engravings.

4.         Each participant must submit 2 original works without framing in two different PDF documents. Specs of each work title, the specific technique, measurements, the iron and paper, stamping and chuck; and also a brief resume of the author shall be attached.

5.         The admission of works will finish the 20th of September 2019 at 9 p.m. (spanish time) through the digital platform mundoarti.com.

6.         The jury will make a selection of 40 of the works submitted, which the authors will send personally, by transport agency or by post, the participants being responsible for sending them to:

            XV Bienal Internacional de Grabado Josep de Ribera

            Excm. Ajuntament de Xàtiva. Casa de Cultura

            C/ Moncada, 7 - E 46800 XÀTIVA (VALENCIA) SPAIN

The return of the works by post or agency implies the previous credit of the expenses that originate. Works must be withdrawn before the 30th of January 2020, otherwise they will become a property of the town hall of Xàtiva. International mails with a declaration of value, the customs rates of the package will be paid by the participants.

7.         There has been established a prize of 4.500,00 EUR subject to the tax legislation.

8.         A catalogue containing the selection will be published and an exhibition with the selected works will be made by City Council in the “Casa de Culture” from the 15th of November to 14th of December of 2019.

9.         The Jury, which will be composed of different prestigious personalities in the matter of plastic arts its composition will be made public at a convenient time.

10.       The prizewinning engraving, the original plate and series of 30 stamped, signed and numbered engravings will become a property of the City Council.

11.       The City Council of Xàtiva will not assume any responsibility for an eventual loos or damage which could happen during the process of delivery.

12.       Any disagreement about the right understanding of the present rules will be solved by the members of the Jury, and their decisions will be final.

13.       The fact of taking part in the present Biennial presupposes the total agreement with their partaking rules.

 

For further assistance related with this biennial could apply to:

CASA DE CULTURA DE XÀTIVA. web: www.xativa.es

C/ MONCADA, 7 - 46800 XÀTIVA (VALENCIA) SPAIN

Facebook: Casa De Cultura Xativa

TELF. +34 96 228 23 04, +34 96 228 23 30 FAX +34 96 228 98 09

E-mail: casacultura@ayto-xativa.es


Nota importante:

Se recomienda descargar siempre las bases originales ya que la traducción está realizada de forma automática utilizando la herramienta internacional de Google Traductor de Google

Si el concurso permite la participación de menores de 14 años, tendrán que hacerlo a través de un usuario creado por su padre/ madre o representante legal, quién indicará el nombre del autor de la obra al introducirla en la plataforma.

Para participar es necesario leer las bases del concurso al completo donde se encontrarán más detalles de la convocatoria. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre posibles cambios realizados en las bases por los organizadores o errores por la trascripción realizada.


Premio Concurso

Descargar bases originales:

Premio Concurso

Premios

4.500 euros

Fecha Concurso

Fecha

20/09/2019

Precio Concurso

Precio

Gratis

Premio Concurso

Participantes

Internacional

Premio Concurso

Obra

Mín. Alto 30
Máx. Alto 74
Mín. Ancho 42
Máx. Ancho 104
Máx. Obras 2

Premio Concurso

Compartir bases en:

Concursos Relacionados

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información aquí.