PREMI VALÈNCIA NOVA DE POESIA EN CASTELLÀ DE LA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM 2021

PREMI VALÈNCIA NOVA DE POESIA EN CASTELLÀ DE LA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM 2021
Premios: 3.000 euros
Fecha apertura: 05 mar de 2021, 09:39
Fecha límite: 31 mar de 2021, 23:59
Participantes: Desde 18 Hasta 35 años. Internacional
Obra: mín. versos: 800; máx. versos: 1300;

Traducción automática realizada por el Traductor de Google. Recomendamos descargar las bases originales.

Bases

CONVOCATÒRIA DEL PREMI VALÈNCIA NOVA DE POESIA EN CASTELLÀ DE LA INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÀNIM-CENTRE VALENCIÀ D’ESTUDIS I D’INVESTIGACIÓ CORRESPONENT A L’ANY 2021.

 

1.- Objecte, condicions i finalitat.

L’objecte de la convocatòria oberta és la regulació del Premi València Nova de poesia en castellà en règim de concurrència competitiva  amb la finalitat de continuar  fomentant la creativitat literària i la divulgació de la cultura en les seues diferents manifestacions incloses l’edició i la difusió de l'obra guanyadora.

2.- Bases Reguladores. La present convocatòria es regirà per l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, aprovada per acord de Ple de 28 de març de 2017, i publicada en el BOP núm. 101, de 29 de maig de 2017.

3.- Consignació pressupostària i quantia.

A fi d’atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió del premi es reserva la quantitat de 3.000 euros amb càrrec a l’aplicació 301 33402 48100 del pressupost de despeses de 2021.

El/la guanyador/a rebrà un premi de 3.000 euros, subjectes a la fiscalitat vigent.

4.- Requisits per a participar i format de l’obra.

Podran participar totes les persones que hagen complit 18 anys i que no hagen superat els 35 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres.

No s’hi podran presentar aquells autors o autores que hagen guanyat el premi en les cinc edicions anteriors. Ni tampoc les obres que també concórreguen al premi València d’aquesta convocatòria.

En cas de presentar més d'una obra es farà per separat i cadascuna d'elles anirà acompanyada amb la seua corresponent sol·licitud.

En qualsevol cas, no podran obtindre la condició de beneficiari les persones en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei General de Subvencions. Així mateix, tampoc podran obtindre aquesta condició les persones que siguen deutores de la Diputació de València o dels seus ens dependents per conceptes diferents dels tributaris.

L'obra presentada haurà de tindre les següents característiques:

 • L’obra ha de ser, inèdita, i no haver sigut premiada en altres concursos ni estar pendent de veredicte en la data en què finalitze el termini de presentació. En el cas de ser premiada en un altre concurs deurà comunicar-ho per escrit a la Institució Alfons el Magnànim abans que finalitze aquest termini.
 • Ha d'estar escrita en castellà.
 • Tindrà el següent format: grandària DIN A4, amb tipus de lletra Times New Roman, una grandària de 12 punts, un interlineat d’1,5, i tindrà una extensió entre 40 i 60 poemes, i entre 800 i 1300 versos.
 • No anirà signada per l'autor o autora i estarà exempta de qualsevol signe, marca o dada que l’identifique
 • En la portada s'inclourà: el títol de l'obra presentada i lema o pseudònim.

5.- Publicació de la convocatòria i termini de presentació.

La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions i un extracte de la mateixa en el Butlletí oficial de la Província de València d'acord amb el procediment establit en la llei General de Subvencions.

A més, a l'efecte de notificació als interessats, la resolució  de les obres admeses al concurs i les no admeses per no reunir els requisits establits, es publicarà en el BOP.

Aquest sistema no impedirà la publicitat addicional que puga realitzar-se en la pàgina web de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació www.alfonselmagnanim.net.

El termini de presentació de les obres començarà a les 0.00 hores del dia 1 de febrer de 2021 i finalitzarà el 31 març de 2021 a les 23.59 hores (Espanya peninsular).

6.- Forma de presentació.

Per a presentar la candidatura és necessari seguir el següent procediment que consta de 2 fases diferenciades:

1. En primer lloc, la inscripció es realitzarà online a través de la pàgina web www.alfonselmagnanim.net mitjançant una plataforma digital específica. Les obres es presentaran de manera anònima en PDF inferior a 5 MB. Seguidament s'emplenarà la plica online amb les dades de l'autor (nom cognoms, adreça postal, telèfon, etc.) i s'adjuntarà en format PDF els següents documents:

 • DNI, passaport o qualsevol altre document d'identificació vàlid en Dret.
 • una breu referència biogràfica.
 • una declaració jurada que l'obra és original, inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d'edició, que no ha sigut premiada en altres concursos i que no està pendent de veredicte en la data en què finalitze el termini de presentació.

Una vegada emplenats tots els requisits sol·licitats,  es generarà un justificant d'inscripció.

2. Posteriorment i dins del termini de presentació es presentarà la sol·licitud mitjançant un dels següents mitjans:

a) En la seu electrònica de la Diputació de València (necessari disposar de signatura electrònica) annexant com a document adjunt el justificant d'inscripció en format PDF. Enllaç a seu electrònica (seguisca la següent ruta: Catàleg de tràmits - Cultura i oci - Convocatòria Premis València i València Nova 2021)

b) De manera presencial: En el Registre General d'Entrada (carrer Serrans, núm. 2 baix, 46003 València), incloent al costat de la sol·licitud (segons model annex que pot descarregar ací) el justificant d'inscripció. Imprescindible sol·licitar cita prèviaEnllaç per a sol·licitar cita prèvia en el registre.

c) En qualsevol dels llocs establits en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, incloent sempre tant la sol·licitud, com el justificant d'inscripció (en format PDF o en paper, segons el mitjà triat).

És imprescindible realitzar les dues fases del procediment, en termini i forma establit, perquè la presentació de les obres siga vàlida.

Seran excloses del concurs aquelles obres presentades mitjançant formulari online que no hagueren aportat la sol·licitud abans del 31 de març de 2021.

Les sol·licituds només podran ser reformulades dins del període i els terminis establits per a la presentació de sol·licituds, entenent-se com a vàlida l'última sol·licitud presentada en termini.

7.- Criteris de valoració i avaluació de les obres.

El Jurat, en l'avaluació dels treballs presentats pels sol·licitants tindrà en compte els següents aspectes que puntuarà sobre la base dels seus coneixements i experiència tècnics i literaris:

 • Qualitat de la composició literària del poemari i de la seua estructura interna (bona expressió del tema, forma en la qual l'autor es vol comunicar i transmetre les seues idees).
 • Caràcter innovador del llenguatge i de l'estructura externa (ritme en el qual està escrit el poema, així com la seua classificació segons les seues estrofes, versos, síl·labes, rima, mètrica etc.).

Cadascun d'aquests aspectes es valorarà de l'1 al 5, i resultarà guanyadora l’obra que major puntuació obtinga. En cas d'empat el membre del jurat de més edat ostentarà el vot de qualitat.

8.- Comissió de valoració.

D'acord amb el que es disposa en l'article 19 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, el jurat qualificador, la resolució del qual serà inapel·lable, estarà format per quatre vocals especialistes de reconeguda solvència en el camp de les humanitats, la història, les ciències socials i les ciències físic-naturals. Un president o presidenta, que serà el diputat o la diputada de la Institució Alfons el Magnànim i un/a Secretari/a (el nomenament del qual recaurà sobre personal funcionari de l'Àrea de Cultura).

El jurat decidirà motivadament i proposarà la concessió dels premis o la seua consideració que han de declarar-se deserts.

La relació de membres del jurat, així com les dates per a la deliberació de la concessió del premi seran publicades en un decret posterior a la publicació d'aquesta convocatòria, segons el que es disposa en el decret del president de la Diputació núm. 9090/2019, de 23 de juliol, punt cinqué lletra i.

La Institució Alfons el Magnànim podrà encomanar a un comité de lectura una primera preselecció de les obres, perquè determine les obres finalistes.

9.- Instrucció, ordenació i resolució.

La instrucció i ordenació del procediment correspon a la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació.

L'acta del Jurat contindrà la proposta de resolució que s'elevarà a la Junta de Govern de la Diputació de València, que resoldrà la concessió del premi en virtut de la delegació efectuada pel President de la Diputació, per Decret núm. 11284, de 4 d'octubre de 2019 (article 9.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de RJSP).

10.- Edició i distribució de l'obra.

Per a facilitar l’edició i la distribució de l’obra, la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació podrà cedir el dret de publicació a una editorial, que editarà el llibre d'acord amb la legalitat vigent. En aquest cas s'haurà d'esmentar que l'obra és guanyadora del Premi València Nova de poesia en castellà de la Institució Alfons el Magnànim i l'any en tots aquells suports en els quals s'edite.

11.- Obligacions del guanyador prèvies a la concessió.

Abans de la proposta definitiva d'adjudicació del Premi el guanyador/guanyadora haurà de presentar:

 • Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions previstes en l'article 13 de la llei General de Subvencions.
 • Consentiment de consulta per la Institució Alfons el Magnànim a la Tresoreria General de la Seguretat Social i Agència Estatal de l'Administració Tributària per a sol·licitar informació que acredite que està al corrent de la seua obligació amb la seguretat social i tributària.
 • Si no té residència fiscal a Espanya, certificat expedit per l'autoritat fiscal competent del país de què es tracte, que acredite la residència fiscal.

12.- Resolució, acceptació i normativa aplicable.

La resolució, que posa fi a la via administrativa, serà notificada a la persona guanyadora en un termini màxim de sis mesos comptats a partir de la publicació de la convocatòria. Després de la notificació, en el termini de quinze dies hàbils el/la guanyador/a haurà d'acceptar el premi. L'acceptació del premi comporta les següents obligacions per a la persona guanyadora:

 • Garantir l'autoria i originalitat de l'obra, fins i tot davant de reclamacions de tercers.
 • A subscriure contracte de cessió en exclusiva dels drets d'edició.
 • Assistir a la gala de lliurament del guardó.
 • Participar en els actes de promoció de l’obra.

En cas de disconformitat aquesta convocatòria està subjecta a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei, l'Ordenança General de subvencions de la Diputació de València, les bases d'Execució del Pressupost d’aquesta Diputació per a l'exercici 2021, així com allò que preveu la resta de normativa concordant amb l’esmentada legislació

Ver más

Información legal

MundoArti requiere un usuario registrado para poder participar. Las personas menores de 18 años pueden participar a través del padre, madre, tutor o representante legal. Crear una cuenta con información falsa es una violación de nuestros términos. MundoArti es un software para participar en convocatorias, concursos y premios. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre cambios realizados en la información, errores de transcripción o desarrollo de la convocatoria. Por favor, contacte con los organizadores para dudas sobre la convocatoria. Los solicitantes deben aceptar las reglas y son responsables del contenido legal subido a la web.

Los solicitantes ceden una licencia a MundoArti y a los organizadores de las convocatorias, que es limitada, no exclusiva, irrevocable y gratuita para usar cierta propiedad intelectual, incluido el nombre, el acrónimo y la obra en relación con la convocatoria. Esta licencia es necesaria para promover y dar a conocer los resultados de la convocatoria, realizar las acciones de promoción y comunicación para esta edición o las siguientes.

Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Relacionados

Cookies

Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Política de cookies

Aceptar