Premis Solstici de Literatura Jove en Valencià 2019 – NARRATIVA CURTA, POESIA I COMIC

Premis Solstici de Literatura Jove en Valencià 2019 – NARRATIVA CURTA, POESIA I COMIC 34
Premios: 700 euros
Fecha apertura: 30 nov de -0001, 00:00
Fecha límite: 20 may de 2019, 23:59
Participantes: Desde 12 Hasta 30 años. Internacional
Obra:

Traducción automática realizada por el Traductor de Google. Recomendamos descargar las bases originales.

Bases

Nota: Si eres profesor marca la opción "No soy el autor, actúo como padre/ madre/ tutor o representante legal", e indica el nombre y apellidos del autor de la obra.

 

Premis Solstici de Literatura Jove en Valencià 2019 – NARRATIVA CURTA, POESIA I CÓMIC

 

Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Manises, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de desembre de 2018, s'estableixen les bases que regiran la concessió de premis del Servei de Cultura, BOP 11,  16-01-2019.

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manises convoca la XXXIV edició dels PREMIS SOLSTICI DE LITERATURA JOVE EN VALENCIÀ 2019, en les modalitats de POESIA, NARRATIVA CURTA I CÒMIC.

 

1. OBJECTE

És objecte de la present convocatòria la concessió de premis a obres originals, inèdites, que no hagen sigut premiades o publicades anteriorment en cap altre certamen i que estiguen lliure de drets que puguen posseir tercers,  redactades en valencià normatiu.

Es podrà participar  en una o en diverses modalitats -dins la corresponent categoria-, i es podrà presentar al mateix més d'una obra.

 

2. BENEFICIARIS

Els Premis Solstici estan oberts a la participació de qualsevol jove entre dotze i trenta anys, en les categories i característiques següents:

* SOLSTICI CATEGORIA A - Per a joves entre 12 anys que no estiguen cursant Educació Primària  i 17 anys, residents a la Comunitat Valenciana.

*SOLSTICI CATEGORIA B - Per a joves entre 18 i 30 anys sense cap limitació de residència.

 

3. MODALITATS

Cada categoria dels Premis Solstici presenta les tres modalitats de participació: Poesia, Narrativa Curta i Còmic.

 

4. INSCRIPCIÓ

El termini d'inscripció serà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València i fins al  20 de maig de 2019.

Les obres hauran de ser presentades de forma digital en format PDF i pes màxim de 5 MB. Per a tal fi, els participants hauran d'emplenar el formulari d'inscripció que apareix en la web www.mundoarti.com.
Les obres presentades no han d'estar signades.

Els drets d'inscripció i participació són totalment gratuïts.

Qualsevol dubte sobre el funcionament de la web serà atesa en contacto@mundoarti.com o 34 647 889 954 (Whatsapp).

 

5.-PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Normes específiques de la modalitat de  NARRATIVA CURTA:

Els originals que opten als premis de narrativa curta, prosa narrativa: contes, novel·les, cròniques...,  també podran dur-hi il·lustracions. Els originals es presentaran  escrits per una sola cara, a doble espai, amb el tipus de lletra Arial i 12 punts de grandària.

CATEGORIA A: els originals que es presenten hauran de tindre una extensió mínima de tres i una extensió màxima de vint-i-cinc DIN A4.

CATEGORIA B: els originals que es presenten hauran de tindre una extensió mínima de sis  i una  extensió màxima  de vint-i-cinc DIN-A4. 

Normes específiques de la modalitat de POESIA:

S'admetrà en aquesta modalitat, la prosa poètica, així com qualsevol composició gràfica que es realitze a l'obra. Els originals es presentaran  escrits per una sola cara, a doble espai, amb el tipus de lletra Arial i 12 punts de grandària.

CATEGORIA A: els originals que es presenten hauran de tindre una extensió mínima de  cinquanta  versos. S'admetran tant treballs poètics en conjunt com poemes aïllats.

CATEGORIA B: Els originals que es presenten hauran de tindre una extensió mínima de  tres-cents  versos. Es valoraran treballs poètics en conjunt, i no  poemes aïllats.

Normes específiques de la modalitat de CÒMIC:

Els treballs que opten  als  Premis Solstici de Còmic podran estar realitzats en qualsevol tècnica i suport, en blanc i negre, o a color amb una extensió mínima equivalent a un DIN-A3 (29,7 x 42 centímetres) i una extensió màxima de sis DIN-A3.

 

6. DRETS DE LES OBRES PREMIADES

Els originals premiats quedaran en poder de l'Ajuntament de Manises.

L'Ajuntament de Manises es reserva els drets d’edició de les obres premiades. L'import del premi cal entendre'l com a pagament dels drets d'autor de l’edició.

 

7. JURAT

El jurat serà designat per l'Alcaldia, a proposta del regidor de Cultura i estarà format pel regidor de Cultura, com a presidit, nou vocals designats entre persones de l'àmbit literari i cultural; i un/a funcionari/a del Servei de Cultura, qui actuarà com a secretari/a sense veu ni vot. El jurat està facultat per resoldre tota qüestió de la seua competència que no haja quedat establida de forma explícita en les bases reguladores i la seua decisió serà inapel·lable.

 

8. PREMIS

S'estableixen dos premis per categoria i modalitat:

-Solstici CATEGORIA A

Modalitat NARRATIVA CURTA primer premi 300 euros i segon premi 200 euros.

-Solstici CATEGORIA B

Modalitat NARRATIVA CURTA primer premi 700 euros i segon premi 300 euros.

-Solstici CATEGORIA A

Modalitat POESIA primer premi 300 euros i segon premi 200 euros.

-Solstici CATEGORIA B

Modalitat POESIA primer premi 700 euros i segon premi 300 euros.

-Solstici CATEGORIA A

Modalitat CÒMIC primer premi 300 euros i segon premi 200 euros.

-Solstici CATEGORIA B

Modalitat CÒMIC primer premi 700 euros i segon premi 300 euros.

A aquestes quantitats s'aplicarà la retenció fiscal corresponent.

El premiat com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà d'aplicació les obligacions que consten en l'article 14 de la Llei General de Subvencions.

 

9. LLIURAMENT DE PREMIS

El lliurament dels premis es farà durant l’acte públic que tindrà lloc el dimecres 26 de juny de 2019 a la Casa de Cultura de Manises, havent de personar-se el/la guanyador/a per arreplegar el seu premi. El/la guanyador/a podrà designar una persona que el represente en l'acte de lliurament de premis.

 

10.  FINANÇAMENT

El pressupost de la convocatòria 2019 ascendeix a la quantitat de 4.500,00 € que es finançarà a  càrrec de  l'aplicació pressupostària 330.10-481.00 Premis i Beques Cultura del pressupost general de l'Ajuntament de Manises.

 

11. ACCEPTACIÓ NORMATIVA

El fet de presentar els treballs als PREMIS SOLSTICI comporta l'acceptació íntegra de les bases generals de la convocatòria, i de les particulars de cada modalitat i categoria.

L'organització es reserva el dret d'interpretació de les bases i resolució de qualsevol incidència que puga sorgir.

 

Ver más

Información legal

MundoArti requiere un usuario registrado para poder participar. Las personas menores de 18 años pueden participar a través del padre, madre, tutor o representante legal. Crear una cuenta con información falsa es una violación de nuestros términos. MundoArti es un software para participar en convocatorias, concursos y premios. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre cambios realizados en la información, errores de transcripción o desarrollo de la convocatoria. Por favor, contacte con los organizadores para dudas sobre la convocatoria. Los solicitantes deben aceptar las reglas y son responsables del contenido legal subido a la web.

Los solicitantes ceden una licencia a MundoArti y a los organizadores de las convocatorias, que es limitada, no exclusiva, irrevocable y gratuita para usar cierta propiedad intelectual, incluido el nombre, el acrónimo y la obra en relación con la convocatoria. Esta licencia es necesaria para promover y dar a conocer los resultados de la convocatoria, realizar las acciones de promoción y comunicación para esta edición o las siguientes.

Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Relacionados

Cookies

Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Política de cookies

Aceptar