PREMI CIUTAT DE PALMA MIQUEL DELS SANTS OLIVER DE PERIODISME 2021

PREMI CIUTAT DE PALMA MIQUEL DELS SANTS OLIVER DE PERIODISME 2021
Premios: 3.000 euros
Fecha apertura: 09 ago de 2021, 00:01
Fecha límite: 15 oct de 2021, 23:59
Participantes: Desde 18 años. Internacional
Obra:

Traducción automática realizada por el Traductor de Google. Recomendamos descargar las bases originales.

Bases

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI CIUTAT DE PALMA MIQUEL DELS SANTS OLIVER DE PERIODISME 2021

 

L’Ajuntament de Palma convoca el Premi Ciutat de Palma de Periodisme amb la finalitat d’estimular el periodisme d’investigació i promoure, incentivar i reconèixer la feina de les persones professionals del periodisme que treballen per a treure a la llum informacions de rellevància.

1. Premi

El Premi està dotat amb 3.000 € i és únic i indivisible.

2. Participació

Pot optar al Premi qualsevol professional del periodisme major d’edat i de qualsevol nacionalitat.

3. Obres

Els treballs que hi concursin han de ser en català i hauran de tenir com a eix la ciutat de Palma pel que fa a la temàtica o el marc d’incidència. Poden haver estat realitzats per un sol autor o per diversos autors, els quals seran considerats coautors. En qualsevol cas, cada autor podrà presentar un màxim de tres treballs.

Es poden presentar articles, sèries d’articles, reportatges i/o treballs de fotoperiodisme, publicats a premsa impresa o digital, publicacions periòdiques, ràdio o televisió i blogs o altres canals digitals entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

Els participants assumeixen l’autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics i d’imatge sobre els quals no tenguin drets d’ús degudament acreditats. En tot cas, es responsabilitzen de possibles reclamacions de drets per part de tercers en relació amb les seves obres.

Els treballs participants es poden presentar a altres concursos. En tots els casos els autors han d’informar de l’obtenció de distincions prèvies (accèssits, mencions d’honor, etc.) per als presentats a aquest certamen.

En qualsevol cas, l’autor o autors es comprometen a fer constar de manera expressa que l’obra ha estat “guanyadora del Premi Ciutat de Palma Miquel dels Sants Oliver de Periodisme 2021” a tots els suports digitals i/o publicacions on s’esmenti.

4. Documentació i tramesa de les obres

El termini d’admissió de les obres començarà l’endemà que es publiquin les Bases i finalitzarà el 15 d’octubre de 2021 a les 23.59 h (horari espanyol peninsular).

Les obres s’han de presentar a través de la plataforma www.mundoarti.com, emplenant amb les dades personals el formulari corresponent, i han de complir els següents requisits:

  • Arxius en paper: en format PDF (inferior a 5 MB).
  • Arxius visuals: en format JPEG (inferior a 5 MB).
  • Arxius audiovisuals o sonors: en format MP3 o MP4 d’una mida màxima de 25 MB o un enllaç web utilitzant les plataformes YouTube o Vimeo on es pugui visualitzar sense contrasenyes o indicant-les a l’apartat de “Descripció”.

També s’hi ha d’adjuntar un breu currículum que indiqui la trajectòria professional de l’autor o autors; així com indicar-hi la titularitat de l’obra que presenten.

En haver presentat l’obra al Premi l’autor o autors no la podran retirar per a fer-hi correccions, ampliar-la o renunciar al Premi.

5. Jurat

El jurat estarà format per un màxim de cinc persones de reconegut prestigi vinculades al món del periodisme, nomenades a proposta del Consell Municipal de la Cultura, i una persona de la Regidoria de Cultura, amb veu i sense vot, perquè hi actuï de secretari. La composició del jurat es farà pública abans que acabi el termini de presentació de les obres i serà paritària.

El funcionament del jurat s’ajustarà al que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si algun dels membres del jurat s’adona d’alguna causa d’abstenció, haurà de renunciar a formar-ne part.

El jurat actuarà amb llibertat i discrecionalitat, i valorarà la qualitat periodística i narrativa dels treballs, l’enfocament original i l’equilibri de recursos disponibles i el resultat final. Haurà de resoldre motivadament la concessió del Premi o la seva consideració que s’ha de declarar desert. Intentarà prendre les decisions per consens. En cas contrari se seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. El seu veredicte serà inapel·lable.

6. Entrega del Premi

El Premi s’entregarà el 20 de gener de 2022, durant les Festes de Sant Sebastià. Si la persona o persones guanyadores no hi poden assistir en podran delegar la recollida.

7. Normativa fiscal

El Premi està subjecte a la normativa fiscal vigent.

Abans de la proposta definitiva d’adjudicació dels Premis la persona o persones guardonades hauran de presentar:

  1. Fotocòpia del DNI o del document d’identificació corresponent.
  2. Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que estan al corrent pel que fa a les seves obligacions amb la Seguretat Social.
  3. Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que acrediti que estan al corrent pel que fa a les seves obligacions tributàries.
  4. Declaració responsable que estan al corrent pel que fa a les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Palma (annex I).
  5. Declaració responsable que no estan afectades per cap de les prohibicions establertes per l’art. 10 del text refós de la Llei de subvencions de la CAIB, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, ni són culpables a procediments de cobrament per via de constrenyiment per deutes contrets amb l’Ajuntament de Palma i amb la resta d’ens atorgants (annex I).
  6. Si no tenen residència fiscal a Espanya, certificat expedit per l’autoritat fiscal competent del país de què es tracti, que acrediti la residència fiscal.
  7. Certificat bancari de les dades del compte corrent de l’entitat on se sol·licita que s’ingressi la subvenció (annex II).

Els annexos es podran descarregar del web de l’Ajuntament, apartat Subvencions.

8. Instrucció i resolució

La instrucció del procediment correspon al Departament de Cultura de la Regidoria de Cultura i Benestar Social. A la vista de la decisió del jurat l’instructor formularà la proposta de resolució, que elevarà a la Junta de Govern de Palma. Es prescindirà del tràmit d’audiència, d’acord amb l’art. 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució no pot excedir els sis mesos a partir del termini màxim de presentació de les obres. La resolució es notificarà a la persona o persones premiades, d’acord amb l’art. 45 de la dita Llei 39/2015.

9. Règim jurídic

Per a tot el que no preveuen aquestes Bases són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Palma; el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears; la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma; les Bases d’execució del Pressupost municipal, i la resta de normativa que hi sigui d’aplicació.

Aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat i concurrència competitiva.

10. Consignació pressupostària

Per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió del Premi d’aquesta convocatòria es reserva la quantitat total de 3.000 €, amb càrrec a la partida 03.33420.48100 del Pressupost de despeses de 2022.

11. Acceptació i interpretació de les Bases

Prendre part al Premi Ciutat de Palma de Periodisme suposa acceptar aquestes Bases i donar el consentiment per a la gestió de les dades personals.

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades pels participants s’incorporen a fitxers propietat de l’Ajuntament de Palma. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la dita Llei és la Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Incomplir les obligacions que imposen les Bases podrà ser motiu per a revocar els beneficis de la convocatòria.

El jurat del Premi té la facultat d’interpretar les Bases i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit d’acord amb la seva finalitat.

Qualsevol cas no previst en aquestes Bases i en el desenvolupament d’aquesta convocatòria serà resolt per l’organització d’aquests Premis.

Per a consultes sobre les Bases us podeu dirigir al Negociat de Cultura (tel. 971225900, ext. 1330, a/e negcultura@palma.cat). Per a consultes tècniques sobre el funcionament de la plataforma us podeu posar en contacte amb contacto@mundoarti.com, tel. 960707763

Ver más

Información legal

MundoArti requiere un usuario registrado para poder participar. Las personas menores de 18 años pueden participar a través del padre, madre, tutor o representante legal. Crear una cuenta con información falsa es una violación de nuestros términos. MundoArti es un software para participar en convocatorias, concursos y premios. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre cambios realizados en la información, errores de transcripción o desarrollo de la convocatoria. Por favor, contacte con los organizadores para dudas sobre la convocatoria. Los solicitantes deben aceptar las reglas y son responsables del contenido legal subido a la web. Los solicitantes ceden una licencia a MundoArti y a los organizadores de las convocatorias, que es limitada, no exclusiva, irrevocable y gratuita para usar cierta propiedad intelectual, incluido el nombre, el acrónimo y la obra en relación con la convocatoria. Esta licencia es necesaria para promover y dar a conocer los resultados de la convocatoria, realizar las acciones de promoción y comunicación para esta edición o las siguientes.

Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Relacionados

Cookies

Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Política de cookies

Aceptar