XXXVIII PREMIS SOLSTICI DE LITERATURA JOVE EN VALENCIÀ 2024

XXXVIII PREMIS SOLSTICI DE LITERATURA JOVE EN VALENCIÀ 2024
Premios: 5.600 euros
Fecha apertura: 16 mar de 2024, 01:00
Fecha límite: 09 jun de 2024, 23:59 (Faltan 18 días, 6 horas, 6 minutos)
Participantes: Desde 12 Hasta 30 años. Internacional
Obra:

Traducción automática realizada por el Traductor de Google. Recomendamos descargar las bases originales.

Bases

XXXVIII PREMIS SOLSTICI DE LITERATURA JOVE EN VALENCIÀ 2024

 

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manises convoca la XXXVIII edició dels PREMIS SOLSTICI DE LITERATURA JOVE EN VALENCIÀ 2024, en les modalitats de POESIA, NARRATIVA CURTA I CÒMIC.

 

1. OBJECTE

És objecte de la present convocatòria la concessió de premis a obres originals, inèdites, redactades en llengua valenciana, que no hagen sigut publicades en cap mitjà, inclosa Internet i haver estat premiades ni simultàniament presentades en cap altre concurs.

 

Es podrà participar en una o en diverses modalitats ˗dins la corresponent categoria˗, i es podrà presentar al mateix premi més d'una obra.

 

2. PERSONES BENEFICIÀRIES

Els Premis Solstici estan oberts a la participació de qualsevol jove entre dotze i trenta anys, en les categories i característiques següents:

 

*SOLSTICI CATEGORIA  A. Per a joves d’entre 12 i 14 anys que cursen els estudis als centres d’Educació Secundària de Manises. Aquesta categoria sols podrà participar en la modalitat de narrativa curta.

 

*SOLSTICI CATEGORIA B. Per a joves d’entre 15 anys i 17 anys residents a la Comunitat Valenciana.

 

*SOLSTICI CATEGORIA C. Per a joves d’entre 18 i 30 anys sense cap limitació de residència.

 

3. MODALITATS

Cada categoria dels Premis Solstici, excepte la categoria A, presenta les tres modalitats de participació: poesia, narrativa curta i còmic.

 

4. INSCRIPCIÓ

El termini d’inscripció s’iniciarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València i fins al 9 de juny de 2024, a les 23.59 hores (Espanya península).

 

Les obres hauran de ser presentades per via telemàtica, en format PDF i un pes màxim de 5 MB. Amb aquesta finalitat, les persones participants hauran d'emplenar el formulari d’inscripció que hi ha en el web www.mundoarti.com. Les obres presentades no han d’estar signades.

 

Els drets d'inscripció i participació són totalment gratuïts.

 

Qualsevol dubte sobre el funcionament del web s’atendrà en l’adreça de correu electrònic contacto@mundoarti.com.

 

5. PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Normes específiques de la modalitat de POESIA

 

S’admetrà, en aquesta modalitat, la prosa poètica així com qualsevol composició gràfica que es realitze en l'obra. Els originals es presentaran escrits a doble espai, amb el tipus de lletra Arial i 12 punts de grandària.

 

CATEGORIA B. Els originals que s’hi presenten hauran de tindre una extensió mínima de cinquanta versos. S'hi admetran tant treballs poètics en conjunt com poemes aïllats.

 

CATEGORIA C. Els originals que s’hi presenten hauran de tindre una extensió mínima de tres-cents versos. S’hi valoraran treballs poètics en conjunt i no poemes aïllats.

 

Normes específiques de la modalitat de NARRATIVA CURTA

Els originals que opten als premis de narrativa curta (contes, novel·les, cròniques...) també podran dur il·lustracions. Els originals es presentaran escrits a doble espai, amb el tipus de lletra Arial i 12 punts de grandària.

 

CATEGORIA A. Els originals que s’hi presenten hauran de tindre una extensió mínima de tres fulls DIN A4 i una extensió màxima de quinze.

 

CATEGORIA B. Els originals que s’hi presenten hauran de tindre  una extensió  mínima de tres fulls DIN A4 i una extensió màxima de vint-i-cinc.

 

CATEGORIA C. Els originals que s’hi presenten hauran de tindre una extensió mínima de sis fulls DIN A4 i una extensió màxima de vint-i-cinc.

 

Normes específiques de la modalitat de CÒMIC

Els treballs que opten als Premis Solstici en la modalitat de còmic podran estar realitzats amb qualsevol tècnica i suport, en blanc i negre o en color, amb una extensió mínima equivalent a un DIN A3 (29,7 x 42 centímetres) i una extensió màxima de sis fulls DIN A3.

 

6. DRETS DE LES OBRES PREMIADES

Els originals premiats quedaran en poder de l’Ajuntament de Manises.

L’Ajuntament de Manises es reserva els drets d’edició de les obres premiades. L’import del premi cal entendre’l com a pagament dels drets d’autor de l’edició.

 

 • Responsable del tractament: Ajuntament de Manises.
 • Finalitat o ús: Gestió de participants en la XXXVIII edició dels PREMIS SOLSTICI DE LITERATURA JOVE EN VALENCIÀ 2024
 • Legitimació: la participació en el concurs és lliure i voluntària. És necessari el tracta- ment de les dades personals de cada participant per a l’execució de les condicions i els termes reguladors del concurs en el qual participa vosté.
 • Categoria de persones interessades: participants, representants legals, pares, mares, tu- tors/es.
 • Dades personals objecte del tractament: nom i cognoms, dades de contacte (adreça postal i electrònica, telèfon) i imatge (fotografia)
 • Destinataris: les dades no se cediran o es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos segons la llei.
 • Publicació  i difusió: amb l’objectiu  d’informar sobre el concurs o promocionar-lo, amb caràcter institucional i d’interés públic, les dades d’identificació (nom i cognoms) i, si és el cas, la fotografia individual o de grup de les persones premiades i, si és el cas, d’altres participants, podran ser objecte de difusió pública en els suports o els mi- tjans, físics o electrònics, que utilitza l’Ajuntament i també a través de mitjans de co- municació social.
 • Conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir la fina- litat per a la qual es van recopilar. Tot i això, les dades de les persones premiades es podran conservar a efectes de l’arxiu històric.
 • Exercici de drets: vosté pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició o, si és els cas, limitació del tractament, presentant un escrit al registre d’entrada de l’Ajuntament o bé enviant la petició  a lopd@manises.es. En cas  que considere que s’ha vulnerat el dret a la protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant del nostre delegat de Protecció de Dades a l’adreça electrònica indicada més amunt.

 

7. JURAT

El jurat serà designat per l'Alcaldia a proposta del regidor de Cultura, i estarà format pel regidor de Cultura, com a president, nou vocals designats entre persones reconegudes de l’àmbit literari i cultural, i una persona funcionària del Servei de Cultura que actuarà com a secretària sense veu ni vot. El jurat està facultat per a resoldre qualsevol qüestió de la seua competència que no haja quedat establida de forma explícita en les bases reguladores, i la seua decisió serà inapel·lable.

 

8. PREMIS

S'estableixen dos premis per categoria i modalitat:

 

 • Solstici CATEGORIA A

Modalitat de NARRATIVA CURTA: primer premi, 300 euros, i segon premi, 200 euros.

 

 • Solstici CATEGORIA B

Modalitat de POESIA: primer premi, 400 euros, i segon premi, 250 euros.

Modalitat de NARRATIVA CURTA: primer premi, 400 euros, i segon premi, 250 euros.

Modalitat de CÒMIC: primer premi, 400 euros, i segon premi, 250 euros.

 

 • Solstici CATEGORIA C

Modalitat de POESIA: primer premi, 700 euros, i segon premi, 350 euros.

Modalitat de NARRATIVA CURTA: primer premi, 700 euros, i segon premi, 350 euros.

Modalitat de CÒMIC: primer premi, 700 euros, i segon premi, 350 euros.

 

A aquestes quantitats s’aplicarà la retenció fiscal corresponent.

 

A la persona premiada, com a perceptora de subvencions públiques, se li aplicaran les obligacions que consten en l'article 14 de la Llei General de Subvencions.

 

9. LLIURAMENT DE PREMIS

El lliurament dels premis es farà durant l’acte públic que s’anunciarà, al qual hauran d’assistir els premiats i premiades per a arreplegar el guardó. Les persones  guardonades  podran designar una persona en representació d’elles en l’acte de lliurament de premis.

 

10. FINANÇAMENT

El pressupost de la convocatòria 2024 ascendeix a la quantitat de 5.600,00 €, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334.10-481.00 Premis i beques cultura del pressupost general de l’Ajuntament de Manises.

 

11. ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA​​​​​​​

El fet de presentar els treballs als PREMIS SOLSTICI comporta l’acceptació íntegra de l’ordenança específica que regula la concessió dels premis del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Manises i de les particulars de cada modalitat i categoria.

 

L’organització es reserva el dret d’interpretació de les bases i resolució de  qualsevol incidència que puga sorgir.

 

Ordenança específica que regula la concessió de premis del Servei de  Cultura  de l’Ajuntament de Manises

Ver más

Información legal

MundoArti requiere un usuario registrado para poder participar. Las personas menores de 18 años pueden participar a través del padre, madre, tutor o representante legal. Crear una cuenta con información falsa es una violación de nuestros términos. MundoArti es un software para participar en convocatorias, concursos y premios. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre cambios realizados en la información, errores de transcripción o desarrollo de la convocatoria. Por favor, contacte con los organizadores para dudas sobre la convocatoria. Los solicitantes deben aceptar las reglas y son responsables del contenido legal subido a la web.

Los solicitantes ceden una licencia a MundoArti y a los organizadores de las convocatorias, que es limitada, no exclusiva, irrevocable y gratuita para usar cierta propiedad intelectual, incluido el nombre, el acrónimo y la obra en relación con la convocatoria. Esta licencia es necesaria para promover y dar a conocer los resultados de la convocatoria, realizar las acciones de promoción y comunicación para esta edición o las siguientes.

Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Relacionados

Cookies

Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Política de cookies

Aceptar