PREMIS XII BIENNAL D’ART RIUDEBITLLES: OBRA SOBRE PAPER.

PREMIS XII BIENNAL D’ART RIUDEBITLLES: OBRA SOBRE PAPER.
Premios: 3.900 euros
Fecha apertura: 06 may de 2024, 01:00
Fecha límite: 14 jun de 2024, 23:59
Participantes: Internacional
Obra: máx. alto: 200; máx. ancho: 200; máx. obras: 1

Traducción automática realizada por el Traductor de Google. Recomendamos descargar las bases originales.

Bases

PREMIS XII BIENNAL D’ART RIUDEBITLLES: OBRA SOBRE PAPER.

 

 

L’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, en col·laboració amb el Museu Molí Paperer de Capellades, convoca la XII Biennal d’Art Riudebitlles, oberta a tots els artistes i autors sense distinció de nacionalitat, residència, edat o cap altre concepte.

 

L’organització correspon a la comissió gestora de la Biennal, presidida per l’alcalde de Sant Pere de Riudebitlles Amadeu Parache Marra, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Capellades amb el Museu Molí Paperer de Capellades.

 

1. Objecte.

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació dels premis de la XII Biennal d’Art Riudebitlles atorgat per l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.

 

Aquest tipus de subvenció s’emmarca dintre de les subvencions de caràcter cultural, caracteritzades per tenir un propòsit de promoure la cultura a curt i llarg termini, tant en educació (beques o subvencions a les escoles), com en manifestacions artístiques (premis literaris, subvencions per a l'organització d'esdeveniments culturals), com de la promoció de la cultura popular, etc...

 

2. Finalitat dels premis.

El propòsit de la XII Biennal d’Art Riudebitlles segueix sent el mateix que el del naixement d’aquest certamen l’any 2000, d’apropar l’art contemporani i la creativitat artística a la societat. És per aquest motiu que les obres seleccionades s’exposaran al Palau dels Marquesos de Llió, seu de la Biblioteca Municipal Maria Àngels Torrents i Rosés, i a l’edifici de Cal Xerta de Sant Pere de Riudebitlles. Més endavant s'exposaran al Museu Molí Paperer de Capellades.

 

Donada la tradició paperera de Sant Pere de Riudebitlles, aquesta Biennal, com en les edicions anteriors, se centra en obres creades sobre suport de paper o que utilitzen el paper com a matèria primera tant si es tracta de pintura, com d’escultura, vídeo, fotografia, etc. Les tècniques a emprar són lliures. En el cas de la fotografia o les noves tecnologies en general, el paper ha de tenir un protagonisme rellevant, bé com a suport o com a temàtica de l’obra.

 

3. Període d’execució.

El premi concedit a l’empara d’aquestes bases té com a objecte les obres presentades pels artistes aquest any 2024, en el marc de la XII Biennal d’Art Riudebitlles, amb independència del seu moment d’elaboració.

 

4. Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquests premis les persones físiques autores de les obres artístiques o els editors de les publicacions artístiques, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

 

5. Condicions de les obres a presentar.

Biennal d’Art Riudebitlles:

  1. Les mides de l'obra han de ser d’un màxim de 200 cm x 200 cm.
  2. Cada participant només pot presentar una obra, que no hagi estat premiada en altres concursos. En cas que l’obra a exposar tingui alguna complexitat pel que fa al muntatge, cal adjuntar un croquis i poder comptar amb la col·laboració de l’autor.
  3. Es presentarà una fotografia digitalitzada de l’obra, mides (base x alçada, en cm.), tècnica emprada, data de realització i preu de l'obra.

 

*En el cas de treballs audiovisuals, cal presentar un enllaç web (YouTube o Vimeo) o un arxiu mp4 (inferior a 20 MB) i especificar els requeriments tècnics per a la seva exhibició i la informació addicional necessària per a la comprensió de l’obra. L’organització no es fa càrrec de la implantació tècnica de l’obra audiovisual, ni del lloguer dels equipaments necessaris per exposar-la.

 

6. Documentació a presentar - Fase de preselecció.

Biennal d’Art Riudebitlles:

  1. Sol·licitud a emplenar online.
  2. Currículum (format PDF).
  3. Fotografia digitalitzada de l’obra que es presenta a concurs, mides (base x alçada, en cm.), tècnica emprada, data de realització i preu de l'obra.

 

*En el cas de treballs audiovisuals, cal presentar un enllaç web (YouTube o Vimeo) o un arxiu mp4 (inferior a 20 MB) i especificar els requeriments tècnics per a la seva exhibició i la informació addicional necessària per a la comprensió de l’obra. L’organització no es fa càrrec de la implantació tècnica de l’obra audiovisual, ni del lloguer dels equipaments necessaris per exposar-la.

 

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà una vegada publicada la convocatòria de les mateixes, i finalitzarà el dia 14 de juny de 2024 inclòs a les 23:59 hores (Espanya peninsular).

 

Hi haurà una única convocatòria.

 

La presentació de les sol·licituds de participació i la documentació s'haurà de realitzar de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, concretament dins del grup de procediments de “Cultura”.

 

8. Composició del jurat i procediment de selecció.

Jurat del premi “Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper”:

 

El jurat estarà format per 5 persones relacionades amb el món de l’art, i es reserva el dret de declarar desert algun dels premis a atorgar.

 

El jurat farà una primera selecció de les obres que entraran a concurs (en format digital). Abans del 14 de juny de 2024 es comunicarà per correu electrònic als artistes l'acceptació o no de la seva obra. Juntament amb aquesta comunicació s'adjuntaran les instruccions necessàries per al lliurament de les obres en format real i la seva posterior retirada (consultar apartat 9).

 

Una vegada rebudes a l’ajuntament les obres en format real, el jurat es reunirà novament, les vegades que sigui necessari, per a l’examen de les mateixes. El jurat estendrà acta on constarà l’obra guanyadora i els accèssits, que passaran a ser propietat dels seus patrocinadors.

 

9. Documentació a presentar - obres acceptades.

Abans del dia 26 de juliol de 2024, els artistes els quals s’ha acceptat la seva obra, hauran de tramitar de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, concretament dins del grup de procediments de “Cultura”, la sol·licitud de presentació de l’obra. El justificant de la sol·licitud s’haurà d’imprimir i adjuntar a l’obra que s’entregui a les oficines municipals (Plaça de les Eres, 1 - 08776 Sant Pere de Riudebitlles).

 

Els artistes que facin arribar l’obra mitjançant Correus o una empresa de missatgeria, hauran de presentar al correu electrònic st.pereriu@santperederiudebitlles.cat el justificant de l’enviament.

 

Cal que l’artista interessat s’asseguri de que l’obra estarà en disposició de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles abans del dia 26 de juliol de 2024.

 

10. Criteris d’atorgament dels premis.

Els premis s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris determinats a la present base.

 

Per a la valoració de les sol·licituds presentades per als premis d’obres d’art sobre paper, únicament es tindran en compte criteris artístics determinats pel jurat.

 

11. Procediment de concessió, quantia total màxima dels premis a atorgar i consignació pressupostària.

 

El procediment de concessió dels premis regulats a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

 

L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

 

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2024 com a premi per a la XII Biennal d’Art serà de 2.500,00 € i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària corresponent i per aquesta quantia màxima de 2.500,00 €, serà entregada a un únic guanyador. Aquest import està contemplat en l’aplicació 13.334.4890924, del vigent pressupost per a l’any 2024 de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.

 

No podran atorgar-se premis per import superior a l’esmentat.

 

S’atorgaran les distincions següents:

  1. 1r Premi obra d’art, valorat en 2.500,00 €, concedit per l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.
  2. Accèssit 1 obra d’art, valorat en 600,00 €, concedit i pagat per l’empresa Joan Romeu, S.L.
  3. Accèssit 2 obra d’art, valorat en 800,00 €, concedit i pagat per l'empresa Filtros Anoia, S.A.
  4. Tres mencions honorífiques per a obres destacades, sense premi monetari.

 

12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

La proposta de concessió dels premis serà elaborada per un òrgan col·legiat: el jurat de l'obra sobre paper, que estarà en tot cas compost per 5 membres tenint tots ells reconegut prestigi en el món de l’art.

 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels premis serà l’alcalde.

 

L’òrgan competent per a la concessió podrà, a proposta del jurat, deixar desert el concurs.

 

13. Termini de resolució i de notificació.

El termini per a l’atorgament dels premis serà, com a màxim, de quatre mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

 

Un cop acordada la concessió dels premis, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.

 

El lliurament de premis tindrà lloc el 18 d’octubre, dia de la inauguració de la Biennal d’Art, a les 20:00 h., davant de l’edifici dels Marquesos de Llió de Sant Pere de Riudebitlles.

 

14. Obligacions del premiat.

Són obligacions del premiat, a més de les especificades a l’article 14 LGS, estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El premiat es compromet a acreditar tal circumstància davant l‘Ajuntament en un termini màxim de 10 dies des de la notificació de la concessió del premi de manera telemàtica a través del tràmit “Sol·licitud de caràcter general” de la seu electrònica. Caldrà també adjuntar en aquesta sol·licitud, el DNI, passaport o permís de residència.

 

15. Termini i forma de justificació.

D’acord amb les bases del pressupost, al seu article 56è, c), la justificació consistirà en:

- Acta del jurat, on es relacionin els premiats.

- Rebut firmat pel premiat, amb indicació expressa del DNI, o bé justificant de transferència bancària.

 

16. Deficiències en la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.

 

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament.

 

17. Publicitat dels premis concedits.

Els premis atorgats a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

18. Infraccions i sancions.

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

 

19. Tractament de les obres després de la concessió del premi.

L’obra guanyadora i les seleccionades s’exposaran a Sant Pere de Riudebitlles els dies 18, 19, 20, 25, 26 i 27 d’octubre. Després, les obres seleccionades s’exposaran al Museu Molí Paperer de Capellades, entre els mesos de novembre de 2024 i gener de 2025.

 

L’Ajuntament de Capellades es farà càrrec de les despeses de transport de les obres de Sant Pere de Riudebitlles a Capellades, del muntatge i posterior desmuntatge de l’exposició a la Sala Mirador del Museu Molí Paperer de Capellades, i del transport de retorn de les obres a Sant Pere de Riudebitlles, així com ostentarà el deure de la seva custòdia i protecció expressa durant tot aquest procés.

 

Les obres s’han de recollir un cop acabada la Biennal d’Art en un termini no superior als 6 mesos després de la finalització d’aquesta edició, és a dir, fins al 30 d’abril de 2025. Un cop sobrepassat aquest termini, s’entendrà que l’autor renuncia a la propietat de l’obra en qüestió, que passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles. L’organització no es farà càrrec de la devolució de les obres. Els mateixos artistes s’han d’ocupar de recollir-les, ja sigui presencialment o per mitjà d’una empresa o persona autoritzada.

 

Les obres seleccionades i l’obra guanyadora s’inclouran dins d’un catàleg del certamen que s’editarà en ocasió de la Biennal d’Art, raó per la qual l’Ajuntament de Sant Pere es reserva el dret d’utilitzar les imatges d’aquestes obres per a tal fi, i els propietaris cedeixen consegüentment els seus drets pel que fa a les imatges cedides per a aquesta publicació.

 

Les imatges de totes les obres d’art es cedeixen no només per a l’elaboració del catàleg, sinó també per a la seva difusió en xarxes socials, fulletons, cartells, i resta de mitjans informatius.

 

La comissió gestora de la Biennal posarà el màxim interès en la conservació i vigilància de les obres presentades.

 

20. Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i resta de legislació concordant.

Ver más

Información legal

MundoArti requiere un usuario registrado para poder participar. Las personas menores de 18 años pueden participar a través del padre, madre, tutor o representante legal. Crear una cuenta con información falsa es una violación de nuestros términos. MundoArti es un software para participar en convocatorias, concursos y premios. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre cambios realizados en la información, errores de transcripción o desarrollo de la convocatoria. Por favor, contacte con los organizadores para dudas sobre la convocatoria. Los solicitantes deben aceptar las reglas y son responsables del contenido legal subido a la web.

Los solicitantes ceden una licencia a MundoArti y a los organizadores de las convocatorias, que es limitada, no exclusiva, irrevocable y gratuita para usar cierta propiedad intelectual, incluido el nombre, el acrónimo y la obra en relación con la convocatoria. Esta licencia es necesaria para promover y dar a conocer los resultados de la convocatoria, realizar las acciones de promoción y comunicación para esta edición o las siguientes.

Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Relacionados

Cookies

Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Política de cookies

Aceptar