XXXVII EDICIÓ DELS PREMIS LITERARIS "CIUTAT DE XÀTIVA" 2024

XXXVII EDICIÓ DELS PREMIS LITERARIS "CIUTAT DE XÀTIVA" 2024
Premios: 18.000 euros
Fecha apertura: 21 mar de 2024, 01:00
Fecha límite: 28 abr de 2024, 23:59
Participantes: Desde 18 años. Internacional
Obra: mín. páginas: 40; máx. páginas: 250;

Traducción automática realizada por el Traductor de Google. Recomendamos descargar las bases originales.

Bases

XXXVII EDICIÓ DELS PREMIS LITERARIS "CIUTAT DE XÀTIVA" 2024

 

1.- Les persones participants han de tenir complits 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres.

 

2.- No es podran presentar aquells autors o autores que hagen guanyat el premi en les cinc edicions anteriors.

 

3.- Les obres hauran de ser originals i inèdites, i no poden haver estat guardonades en cap altre certamen ni estar pendent de veredicte en la data en que finalitze el termini de presentació.

 

4.- Les obres han d'estar escrites originalment en valencià. Es podrà participar en una o en diverses modalitats (narrativa, poesia i assaig), i es podrà presentar al mateix més d'una obra.

 

5.- Les obres no han d'estar signades ni incloure autocites o agraïments (que es podran afegir posteriorment, en cas de guanyar el premi, quan es publique el llibre) atés que poden revelar l'autoria del treball, sent descartades.

 

6.- El procediment de presentació de les obres així com la documentació necessària es publicarà a la corresponent convocatòria.

 

7.- El termini d'admissió de les obres finalitzarà el diumenge 28 d’abril de 2024.

 

8.- S'acompanyarà una declaració formal en què és faça constar que l'obra és original i inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d'edició i que no està pendent de resolució en cap altre concurs literari, així com una breu referència biogràfica de l'autor o autora.

 

9.- L'import dels premis s'establirà en la convocatòria i no podrà fraccionar-se entre diverses obres concursants, però sí declarar-es desert, cas que la majoria del Jurat Qualificador considere que cap de les obres presentades mereix el guardó.

 

Això, no obstat, el Jurat pot declarar una obra finalista i exenta de dotació econòmica.

 

10.- Les dotacions dels tres premis estaran subjectes a les retencions fiscals corresponents.

 

11.- El lliurament dels premis s'efectuarà en un acte públic que oportunament s'anunciarà, havent-se de personar els guanyadors o guanyadores per a recollir el seu premi. La no-assistència s'interpretarà com la renúncia al mateix. Igualment és posarà en coneixement dels mitjans de comunicació els títols i els autors o autores de les obres que hagen obtingut els premis.

 

12.- L'Ajuntament de Xàtiva és reserva el dret d'edició de les obres guanyadores en el termini d'un any, període en el qual és procedirà a la seua publicació conjuntament amb Edicions Bromera (narrativa i poesia).

 

13.- Un cop editades les obres guanyadores, els autors o autores premiats/des tindran dret a 25 exemplars de la seua obra, que li seran lliurats per aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud del mateix.

El premi en cap cas tindrà drets d’autoria.

 

14.- El Jurat de cada modalitat, que actuarà amb llibertat i discrecionalitat, estarà format per:

  • Tres personalitats de reconegut prestigi en la modalitat de Narrativa.
  • Tres en la modalitat de Poesia.

 

En la modalitat d’Assaig, el Jurat estarà format per tres personalitats assignades per l’Ajuntament de Xàtiva.

Serà presidit pel Sr. Regidor de Cultura i actuarà de Secretari/a el/la treballador/a municipal que designe la Corporació.

Cas de qualsevol baixa d'algun membre del Jurat, els organitzadors d'aquests Premis podran substituir-lo lliurement.

 

15.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable, i pel sol fet de participar, les persones concursants acceptaran expressament la seua autoritat, tant per a resoldre el premi com per a solucionar qualsevol incidència no prevista en els presents bases. El vot dels membres del jurat és personal i indelegable.

 

16.- La participació en aquest concurs implica l'acceptació expressa d'aquestes bases així com el consentiment atorgat a l'Ajuntament de Xàtiva perquè use les dades relacionades amb l'obra presentada, les quals passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament per a possibles gestions relacionades amb la publicació del llibre en cas de ser guanyador.

 

17.- Totes les qüestions que la interpretació d'aquestes bases puguen plantejar seran resoltes pel jurat segons el seu lliure criteri.

 

18.- Recursos:

Contra aquest acte, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seua publicació i, potestativament, podrà interposar-se un recurs de reposició davant d’Alcaldia, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seua publicació, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

BASES ESPECÍFIQUES:

 

PREMI DE NARRATIVA “BLAI BELLVER”

 

1.- Les obres s'han de presentar online fins al diumenge 28 d’abril de 2024 a www.mundoarti.com en format PDF, tipografia Arial o similar, cos 12, a doble espai, i tenir una extensió entre 80 i 250 DIN A4. La plataforma preservarà la identitat dels autors i de les autores i només serà desvetllada al jurat després de la signatura de l'acta.

 

2.- El tema dels treballs del premi de Narrativa serà lliure.

 

3.- El Premi de Narrativa “Blai Bellver” està dotat, per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Xàtiva, amb 10.000 euros (subjectes a les retencions fiscals corresponents) i és concedirà a la millor obra de narrativa escrita originalment en valencià entre les presentades a concurs.

 

4.- La resta d'aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d'aquestes bases.

 

PREMI DE POESIA “IBN HAZM”

 

1.- Les obres s'han de presentar online fins al diumenge 28 d’abril de 2024 a www.mundoarti.com en format PDF, tipografia Arial o similar, cos 12, a doble espai, i tenir una extensió entre 40 i 100 DIN A4. La plataforma preservarà la identitat dels autors i de les autores i només serà desvetllada al jurat després de la signatura de l'acta.

 

2.- El tema dels treballs del premi de poesia serà lliure.

 

3.- El Premi de Poesia “Ibn Hazm” està dotat, per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Xàtiva, amb 4.000 euros (subjectes a les retencions fiscals corresponents) i és concedirà al millor llibre de poemes escrit originalment en valencià entre els presentades a concurs.

 

4.- La resta d'aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d'aquestes bases.

 

PREMI D'ASSAIG I INVESTIGACIÓ “CARLOS SARTHOU”

 

1.- Les obres s'han de presentar online fins al diumenge 28 d’abril de 2024, a www.mundoarti.com en format PDF, tipografia Arial o similar, cos 12, a doble espai, i tenir una extensió entre 100 i 250 DIN A4. La plataforma preservarà la identitat dels autors i només serà desvetllada al jurat després de la signatura de l'acta.

 

2.- El tema dels treballs del premi d'assaig i investigació es referirà a temes de Xàtiva, de la Costera o de la seua àrea d'influència cultural.

 

3.- El Premi d'Assaig i Investigació Carlos Sarthou està dotat, per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Xàtiva, amb 4.000 euros (subjectes a les retencions fiscals corresponents.

Es concedirà a la millor obra d'assaig i investigació escrita en valencià entre les presentades a concurs.

 

4.- La resta d'aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals d'aquestes bases.

Ver más

Información legal

MundoArti requiere un usuario registrado para poder participar. Las personas menores de 18 años pueden participar a través del padre, madre, tutor o representante legal. Crear una cuenta con información falsa es una violación de nuestros términos. MundoArti es un software para participar en convocatorias, concursos y premios. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre cambios realizados en la información, errores de transcripción o desarrollo de la convocatoria. Por favor, contacte con los organizadores para dudas sobre la convocatoria. Los solicitantes deben aceptar las reglas y son responsables del contenido legal subido a la web.

Los solicitantes ceden una licencia a MundoArti y a los organizadores de las convocatorias, que es limitada, no exclusiva, irrevocable y gratuita para usar cierta propiedad intelectual, incluido el nombre, el acrónimo y la obra en relación con la convocatoria. Esta licencia es necesaria para promover y dar a conocer los resultados de la convocatoria, realizar las acciones de promoción y comunicación para esta edición o las siguientes.

Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Relacionados

Cookies

Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Política de cookies

Aceptar