Tu navegador está desactualizado!

Actualiza tu navegador para ver esta página web correctamente. Actualizar ahora

×

XLV PREMI PERE MULET CERDÀ DE NARRACIÓ CURTA

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5

Ayuntamiento de Algaida

XLV PREMI PERE MULET CERDÀ DE NARRACIÓ CURTA

XLV PREMI PERE MULET CERDÀ DE NARRACIÓ CURTA

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5


XLV PREMI PERE MULET CERDÀ DE NARRACIÓ CURTA

Els treballs
I.1. Poden optar al Premi Pere Mulet Cerdà de Narració Curta les obres en prosa escrites en llengua catalana, de tema lliure, d’una extensió màxima de quinze fulls, mecanografiades a doble espai, per una sola cara, i escrites amb un cos de lletra 12. Aproximadament cada pàgina ha de comptar amb 2.100 caràcters, sense comptabilitzar els espais.
I.2. Els treballs han de ser originals i inèdits. No poden haver estat mai premiats, ni totalment ni en part, en altres concursos ni estar, tampoc, en procés d’edició. Els autors en garanteixen l’originalitat.
I.3. Una vegada presentats, els treballs no podran ser retirats del concurs, ni de forma definitiva ni per a fer-hi correccions, reduccions o ampliacions. Així mateix, les obres no poden esser presentades a cap altre concurs pendent d’adjudicació ni tenir-ne compromesos els drets d’edició.
I.4. Tots els treballs participaran anònimament, per la qual cosa el nom de l’autor no pot aparèixer en cap lloc de l’obra.
I.5. Si bé un mateix autor pot concursar a una o més modalitats, només pot presentar una narració al concurs.
I.6. A l’edició de 2021 del Premi de Narració Curta, no es podran presentar els autors guardonats en les tres edicions anteriors (2018, 2019 i 2020).
I.7. Els autors que optin als Premis eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent que puguin incórrer.
I.8. Amb la presentació de les obres als Premis, els autors cedeixen expressament els drets d’autor de la narració guardonada perquè l’Ajuntament pugui publicar l’obra de conformitat amb les bases i la normativa aplicable.
I.9. Inscripció dels drets en registres públics. Resta sota l’exclusiva responsabilitat dels autors la inscripció de les obres guardonades en el Registre de la Propietat Intel·lectual, així com els efectes de la manca d’inscripció davant de tercers.
II. Presentació dels treballs
II.1. El termini de presentació dels treballs acaba dilluns, dia 8 de febrer de 2021 a les 24.00 h. Es consideraran incloses dins d’aquest temps de presentació les obres que arribin per correu si la data d’expedició és anterior en set dies al termini de presentació esmentat.
II.2. Els treballs es poden presentar per dos procediments:
II.2.1. LLIURAMENT EN PAPER, remetent l’obra per correu, per servei de missatgeria o lliurant-la en mà.
II.2.1.1. Presentació:
3 exemplars impresos damunt fulls Din-A4 correctament relligats (enquadernats o grapats) mecanografiats a doble espai en un cos de lletra 12 (Arial o Times New Roman) pàgines numerades tots els exemplars han de comptar amb una portada on constarà el títol de l’obra i la modalitat a la qual participa a més a més, s’ha d’adjuntar una còpia del treball en suport informàtic (CD o USB) en format de processador de textos juntament amb els originals els participants han de remetre un sobre clos —la plica— on hi han d’estar ressenyades les dades personals de l’autor: nom i llinatges, adreça, codi postal, localitat, adreça electrònica, telèfon de contacte i una còpia del DNI, passaport o tarja de residència. A l’exterior del sobre ha de constar la modalitat a la qual es participa i el títol de l’obra
II.2.1.2. Els treballs s’han de remetre a la següent adreça, indicant expressament que són obres per als Premis Castellitx: Premis Castellitx. Casa de la Vila d’Algaida. C/ del Rei, 6. C.P.: 07210. Algaida. Illes Balears.
II.2.2. LLIURAMENT VIRTUAL, enviant l’obra per correu electrònic a l’adreça: premiscastellitx@ajalgaida.net.
II.2.2.1. En l’apartat “assumpte” es farà constar que s’opta al Premi de Narració Curta.
II.2.2.2. En el cos del missatge s’explicitarà el nom del premi i el títol de l’obra.
II.2.2.3. L’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF (no s’admetrà cap altre tipus de format). Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra i ha de contemplar els mateixos requisits ortotipogràfics dels treballs presentats en paper; això és:
mecanografiat a doble espai amb un cos de lletra 12 (Arial o Times New Roman) pàgines numerades
han de comptar amb una portada on constarà el títol de l’obra i la modalitat a la qual participa
II.2.2.4. En un altre document adjunt, en format PDF, es faran constar les dades de l’obra: Títol i modalitat a la qual participa i les de l’autor: nom i llinatges, adreça, codi postal, localitat, adreça electrònica, telèfon de contacte i còpia del DNI, passaport o tarja de residència. Tota aquesta informació es remetrà en un sol arxiu que tendrà com a nom la paraula “plica” seguida del nom de l’obra. No s’admetrà més d’un arxiu com a plica.
II.2.2.5. El secretari del Jurat rebrà els originals i garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s’hagi rebut l’original, per correu electrònic es confirmarà la recepció a l’autor.
II.2.2.5. L’Ajuntament d’Algaida garanteix la privacitat dels originals i de les dades dels participants.
III. El guardó
III.1. S’estableix el següent premi:
Premi Pere Mulet Cerdà de Narració Curta: Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 euros a la millor obra en prosa.
III.2. Els guardons són indivisibles i en cap cas es podrà fragmentar les dotacions ni repartir les quantitats.
III.3. L’Ajuntament d’Algaida podrà revocar els guardons atorgats i exigir el reintegraments de les quantitats econòmiques percebudes i la Rosa d’Or, sense dret a indemnització, si les obres guanyadores incompleixen qualsevol dels requisits assenyalats en aquestes bases, particularment si no fossin inèdites o originals.
IV. El jurat
IV.1. El Jurat estarà format per persones destacades del món de la cultura i de les arts, juntament amb la Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida, que actuarà en qualitat de presidenta, i el tècnic cultural que farà les funcions de secretari, ambdós amb veu però sense vot. El nom dels integrants del Jurat es farà públic oportunament.
IV.2. El Jurats es reuniran entre dia 12 de març i dia 4 d’abril de 2021 per a valorar els treballs presentats a la convocatòria i s’obriran les pliques de les obres premiades. L’Organització avisarà particularment els autors guardonats.
IV.3. Queda a parer del Jurat declarar deserts els premis.
IV.4. Les decisions del Jurat són inapel·lables.
IV.5. Qualsevol obra presentada que no s’adapti a alguna de les condicions d’aquest plec, serà declarada fora de concurs, sense opció a posterior recurs.
IV.6. Els casos no prevists en aquestes bases seran resolts per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida.
V. Lliurament dels premis
V.1. El lliurament dels guardons del Premis Castellitx 2021 tindrà lloc durant la Nit de la Cultura que se celebrarà a l’auditori del casal Pere Capellà d’Algaida dilluns, dia 5 d’abril de 2021. L’acte serà retransmès en directe per Titoieta Ràdio, emissora municipal d’Algaida (107.7 de la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat).
VI. Publicació dels treballs
VI.1. L’Ajuntament d’Algaida pot publicar virtualment a Internet els treballs guardonats amb la Rosa d’Or, dins la Col·lecció Binària, edicions virtuals de l’Ajuntament d’Algaida d’accés lliure i gratuït (accessible des de www.ajalgaida.net).
VI.2. L’Ajuntament d’Algaida pot autoritzar, també, la lliure publicació dels treballs premiats als seus autors. Hauran, però, de fer constar la distinció que han obtingut als Premis Castellitx, així com l’any de concessió del guardó.
VII. Obres no premiades
VII.1. Els originals dels treballs no premiats no seran retornats. Tant els presentats en format paper com els lliurats en format electrònic, seran destruïts quan hagi finalitzat el concurs.
VIII. Final
VIII.1. La participació als Premis Castellitx 2021 suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.
* * *
al web dels Premis Castellitx, accessible des de www.ajalgaida.net, trobareu més informació sobre com presentar treballs als Premis. A més, a l’adreça de correu premiscsastellitx@ajalgaida.net i al telèfon 971 66 56 79, estam a la vostra disposició per a si precisau de més informació.


Nota importante:

Se recomienda descargar siempre las bases originales ya que la traducción está realizada de forma automática utilizando la herramienta internacional de Google Traductor de Google

Si el concurso permite la participación de menores de 14 años, tendrán que hacerlo a través de un usuario creado por su padre/ madre o representante legal, quién indicará el nombre del autor de la obra al introducirla en la plataforma.

Para participar es necesario leer las bases del concurso al completo donde se encontrarán más detalles de la convocatoria. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre posibles cambios realizados en las bases por los organizadores o errores por la trascripción realizada.


Premio Concurso

Premios

500 euros

Fecha Concurso

Fecha

08/02/2021

Premio Concurso

Participantes

Internacional

Premio Concurso

Obra

Premio Concurso

Compartir bases en:

Concursos Relacionados

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información aquí.