Tu navegador está desactualizado!

Actualiza tu navegador para ver esta página web correctamente. Actualizar ahora

×

PREMI CIUTAT DE PALMA JOAN ALCOVER DE POESIA 2021

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5

Ayuntamiento de Palma

PREMI CIUTAT DE PALMA JOAN ALCOVER DE POESIA 2021

PREMI CIUTAT DE PALMA JOAN ALCOVER DE POESIA 2021

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5


BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI CIUTAT DE PALMA JOAN ALCOVER DE POESIA 2021

 

L’Ajuntament de Palma convoca el Premi Ciutat de Palma de Poesia, que té com a finalitat donar suport a la creació literària en llengua catalana i reconèixer la tasca dels escriptors.

1. Premi

El Premi té una dotació de 12.000 € per a l’obra premiada, i és únic i indivisible.

Durant el mes següent a la concessió del Premi l’Ajuntament de Palma acordarà amb la persona premiada la publicació de l’obra. Així mateix, per a facilitar-ne l’edició i la distribució es podrà cedir el dret de publicació a una editorial, que editarà el llibre d’acord amb la legalitat vigent i firmarà un contracte d’edició amb l’autor. En aquest cas, a l’edició de l’obra s’haurà d’esmentar que ha estat guanyadora del Premi Ciutat de Palma i l’any. En cap cas la dotació econòmica del Premi s’entendrà en concepte d’avançament de drets d’autor.

2. Participació

El Premi està obert a qualsevol persona major d’edat que hi vulgui participar.

3. Obres

Les obres que hi concursin han de ser originals i inèdites, de temàtica lliure i escrites en català. Han de tenir un mínim de 300 versos i un màxim de 800.

El nom de l’autor/a no ha d’aparèixer en el document; si no, l’obra serà descartada.

La presentació d’una obra implica que l’autor no en té compromesos els drets d’edició, que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d’adjudicació i que no ha estat guardonada amb anterioritat.

4. Documentació, tramesa i característiques de les obres

El termini d’admissió de les obres començarà l’endemà que es publiquin les Bases i finalitzarà el 15 d’octubre de 2021 a les 23.59 h (horari espanyol peninsular).

Les obres s’han d’enviar en format PDF (inferior a 5 MB) a través de la plataforma web www.mundoarti.com, emplenant amb les dades personals el formulari corresponent (nom, adreça, adreça electrònica, telèfon...). La plataforma web protegirà l’autoria de les obres i garantirà l’anonimat i la transparència del procés de deliberació.

En haver presentat l’obra al Premi l’autor no la podrà retirar per a fer-hi correccions, ampliar-la o renunciar al Premi.

5. Jurat

El jurat estarà format per un màxim de cinc persones de reconegut prestigi vinculades al món de la literatura, nomenades a proposta del Consell Municipal de la Cultura, i una persona de la Regidoria de Cultura, amb veu i sense vot, perquè hi actuï de secretari. La composició del jurat es farà pública abans que acabi el termini de presentació de les obres i serà paritària.

El funcionament del jurat s’ajustarà al que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si algun dels membres del jurat s’adona d’alguna causa d’abstenció, haurà de renunciar a formar-ne part.

En funció del nombre d’obres presentades podrà fer-se’n una preselecció.

El jurat actuarà amb llibertat i discrecionalitat. Valorarà la qualitat literària de les obres, com ara el rigor del text, la solidesa de la construcció, el seu caràcter innovador, la coherència entre les intencions implícites que revela el text i els resultats que assoleix o d’altres criteris que determini.

Haurà de resoldre motivadament la concessió del Premi o la seva consideració que s’ha de declarar desert. Intentarà prendre les decisions per consens. En cas contrari se seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. El seu veredicte serà inapel·lable.

6. Entrega del Premi

El Premi s’entregarà el 20 de gener de 2022, durant les Festes de Sant Sebastià. Si la persona guanyadora no hi pot assistir en podrà delegar la recollida.

7. Normativa fiscal

Els Premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent.

Abans de la proposta definitiva d’adjudicació la persona guardonada haurà de presentar:

  1. Fotocòpia del DNI o del document d’identificació corresponent.
  2. Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que està al corrent pel que fa a les seves obligacions amb la Seguretat Social.
  3. Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que acrediti que està al corrent pel que fa a les seves obligacions tributàries.
  4. Declaració responsable que està al corrent pel que fa a les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Palma (annex I).
  5. Declaració responsable que no està afectada per cap de les prohibicions establertes per l’art. 10 del text refós de la Llei de subvencions de la CAIB, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, ni és culpable a procediments de cobrament per via de constrenyiment per deutes contrets amb l’Ajuntament de Palma i amb la resta d’ens atorgants (annex I).
  6. Si no té residència fiscal a Espanya, certificat expedit per l’autoritat fiscal competent del país de què es tracti, que acrediti la residència fiscal.
  7. Certificat bancari de les dades del compte corrent de l’entitat on se sol·licita que s’ingressi la subvenció (annex II).

Els annexos es podran descarregar del web de l’Ajuntament, apartat Subvencions.

8. Instrucció i resolució

La instrucció del procediment correspon al Departament de Cultura de la Regidoria de Cultura i Benestar Social. A la vista de la decisió del jurat, l’instructor formularà la proposta de resolució, que elevarà a la Junta de Govern de Palma. Es prescindirà del tràmit d’audiència, d’acord amb l’art. 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució no pot excedir els sis mesos a partir del termini màxim de presentació de les obres. La resolució es notificarà a les persones premiades, d’acord amb l’art. 45 de la dita Llei 39/2015.

9. Règim jurídic

Per a tot el que no preveuen aquestes Bases són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; l’Ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de Palma; el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears; la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma; les Bases d’execució del Pressupost municipal, i la resta de normativa que hi sigui d’aplicació.

Aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat i concurrència competitiva.

10. Consignació pressupostària

Per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió del premi d’aquesta convocatòria es reserva la quantitat total de 12.000 €, amb càrrec a la partida 03.33420.48100 “Premis Ciutat Palma.- Premis”, del Pressupost de despeses de 2022.

11. Acceptació i interpretació de les Bases

Prendre part al Premi Ciutat de Palma de Poesia suposa acceptar aquestes Bases i donar el consentiment per a la gestió de les dades personals.

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades pels participants s’incorporen a fitxers propietat de l’Ajuntament de Palma. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la dita Llei és la Regidoria de Cultura i Benestar Social.

Incomplir les obligacions que imposen les Bases podrà ser motiu per a revocar els beneficis de la convocatòria.

El jurat del Premi té la facultat d’interpretar les Bases i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit d’acord amb la seva finalitat.

Qualsevol cas no previst en aquestes Bases i en el desenvolupament d’aquesta convocatòria serà resolt per l’organització d’aquests Premis.

Per a consultes sobre les Bases us podeu dirigir al Negociat de Cultura (tel. 971225900, ext. 1330, a/e: negcultura@palma.cat) Per a consultes tècniques sobre el funcionament de la plataforma us podeu posar en contacte amb contacto@mundoarti.com, tel. 960707763


Nota importante:

Se recomienda descargar siempre las bases originales ya que la traducción está realizada de forma automática utilizando la herramienta internacional de Google Traductor de Google

Si el concurso permite la participación de menores de 14 años, tendrán que hacerlo a través de un usuario creado por su padre/ madre o representante legal, quién indicará el nombre del autor de la obra al introducirla en la plataforma.

Para participar es necesario leer las bases del concurso al completo donde se encontrarán más detalles de la convocatoria. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre posibles cambios realizados en las bases por los organizadores o errores por la trascripción realizada.


Premio Concurso

Descargar bases originales:

Premio Concurso

Premios:

12.000 euros

Fecha Concurso

Fecha:

15/10/2021 23:59:00

Precio Concurso

Precio:

Gratis

Premio Concurso

Participantes:

Desde 18 años
Internacional

Premio Concurso

Obra:

mín. versos: 300
máx. versos: 800

Premio Concurso

Compartir bases en:

Concursos Relacionados

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información aquí.