Tu navegador está desactualizado!

Actualiza tu navegador para ver esta página web correctamente. Actualizar ahora

×

VII PREMI MUSICAL 2021: COMPOSICIONS PER A BANDA DE MÚSICA - PREMIS CASTELLITX 2021

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5

Ayuntamiento de Algaida

VII PREMI MUSICAL 2021: COMPOSICIONS PER A BANDA DE MÚSICA - PREMIS CASTELLITX 2021

VII PREMI MUSICAL 2021: COMPOSICIONS PER A BANDA DE MÚSICA - PREMIS CASTELLITX 2021

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5


VII PREMI MUSICAL 2021: COMPOSICIONS PER A BANDA DE MÚSICA - PREMIS CASTELLITX 2021

OBRES

I.1. Les composicions musicals han de tenir alguna relació amb l’illa de Mallorca (llengua, cultura, paisatge, tradicions i cultura popular, personatges, història, geografia, literatura, etc.). La forma de la composició és lliure.

I.2. Les obres han de ser obligatòriament de nova creació, originals i inèdites. En conseqüència, no podran ser còpia, modificació o versió d’altres; no podran haver estat interpretades amb anterioritat a la presentació al concurs ni difoses per cap mitjà de comunicació ni editades per cap segell discogràfic o editorial.

I.3. Les composicions poden anar acompanyades, opcionalment, d’una sinopsi literària sobre la temàtica de l’obra (simulant les notes a un programa de mà); així mateix, també, opcionalment, es pot presentar una explicació tècnica de l’obra.

I.4. Les obres han de tenir una durada de 5 minuts, amb un marge de 3 a 7 minuts. Les composicions podran estar dividides en moviments, o qualsevol altra part equivalent, però sempre dins les durades establertes. Així mateix, han d’estar emmarcades en un nivell de dificultat 3 segons la qualificació internacional sobre 6.

I.5. L’obra presentada haurà d’estar escrita per a la següent formació, sense instrument solista:

Guió del director (Full Score), en versió concert i transposada

Flautí

Flautes (1a i 2a)

Oboè

Fagot

Requint / Clarinet Mi b

Clarinets (1r, 2n i 3r)

Clarinet baix

Saxòfons alts Mi b (1r i 2n)

Saxòfons tenors en Si b (1r i 2n)

Saxo baríton Mi b

Trompetes Si b (1a, 2a i 3a)

Trompes / Corns (1r i 2n)

Trombons (1r, 2n i 3r)

Bombardins / Barítons (1r i 2n)

Tubes (2)

Percussió:  La que l’autor cregui convenient, però no superior a 4 percussionistes, inclosos els timbals, i amb el següent llistat possible d’instruments:

Làmines: xilòfon, lira, marimba, vibràfon.

Membranes: Caixa, toms, bombo, bongos, conga, djembe, darbuka o altres de convencionals (inclosos els tradicionals de Mallorca).

Idiòfons: plats xocats i suspesos, cortina, triangle.

Petits instruments de percussió convencionals, així com objectes quotidians usats com a instruments de percussió.

I.6. A l’edició de 2021 del Premi Musical, no es podran presentar els autors guardonats en les tres edicions anteriors (2015, 2017 i 2019).

I.7. Si bé un mateix autor pot concursar a una o més modalitats, només pot presentar una composició musical al concurs.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

II.1. El termini de presentació dels treballs acaba dilluns, dia 8 de febrer de 2021 a les 24.00 h. Es consideraran incloses dins d’aquest temps de presentació les obres que arribin per correu si la data d’expedició és anterior en set dies al termini de presentació esmentat.

II.2. Els treballs es poden presentar seguint un dels següents procediments:

II.2.1. LLIURAMENT EN PAPER, remetent l’obra per correu, per servei de missatgeria o lliurant-la en mà.

II.2.1.1. Presentació:

     3 còpies impreses, cada una correctament relligada (enquadernada), de la partitura de direcció damunt fulls Din-A3. Han de comptar amb una portada on constarà el títol de l’obra i la modalitat a la qual participa i les pàgines han d’anar numerades.

     1 còpia de la partitura de cada un dels instruments individuals (particel·la) damunt Din-A4. A la capçalera de la particel·la hi ha de constar el títol de l’obra i la modalitat a la qual es presenta. Si les partitures per a instruments consten de més d’un full, han d’anar tots identificats i numerats

     A més a més, s’ha d’adjuntar una còpia del treball en suport informàtic (CD o USB) en format PDF.

     Juntament amb els originals els participants han de remetre un sobre clos —la plica— on hi han d’estar ressenyades les dades personals de l’autor: nom i llinatges, adreça, codi postal, localitat, adreça electrònica, telèfon de contacte i fotocòpia del DNI, passaport o tarja de residència. A l’exterior del sobre ha de constar la modalitat a la qual es participa i el títol de l’obra.

II.2.1.2. Els treballs s’han de remetre a la següent adreça, indicant expressament que són obres per als Premis Castellitx: Premis Castellitx. Casa de la Vila d’Algaida. C/ del Rei, 6. C.P.: 07210. Algaida. Illes Balears.

II.2.2. LLIURAMENT VIRTUAL, enviant l’obra per correu electrònic a l’adreça premiscastellitx@ajalgaida.net.

II.2.2.1. En l’apartat “assumpte” es farà constar que s’opta al Premi Musical

II.2.2.2. En el cos del missatge s’explicitarà el nom del premi i el títol de l’obra.

II.2.2.3. L’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF (no s’admetrà cap altre tipus de format). Els fulls de PDF han de ser Din-A4. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra i ha de contemplar els mateixos requisits ortotipogràfics dels treballs presentats en paper; això és:

     La partitura de direcció ha de comptar amb una portada on constarà el títol de l’obra i la modalitat a la qual participa i les pàgines han d’anar numerades.

     A la capçalera de la particel·la hi ha de constar el títol de l’obra i la modalitat a la qual es presenta. Si les partitures per a instruments consten de més d’un full, han d’anar tots identificats i numerats.

II.2.2.4. En un altre document adjunt, en format PDF, es faran constar les dades de l’obra: Títol i modalitat a la qual participa i les de l’autor: nom i llinatges, adreça, codi postal, localitat, adreça electrònica, telèfon de contacte i còpia del DNI, passaport o tarja de residència. Tota aquesta informació es remetrà en un sol arxiu que  tendrà com a nom la paraula “plica” seguida del nom de l’obra. No s’admetrà més d’un arxiu com a plica.

II.2.2.5. El secretari del Jurat rebrà els originals i garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s’hagi rebut l’original, per correu electrònic es confirmarà la recepció a l’autor.

II.2.2.6. L’Ajuntament d’Algaida garanteix la privacitat dels originals i de els dades dels participants.

III. El guardó

III.1. S’estableix el següent premi: Premi Musical: Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 euros a la millor obra.

III.2. Els guardons són indivisibles i en cap cas es podrà fragmentar les dotacions ni repartir les quantitats.

III.3. L’Ajuntament d’Algaida podrà revocar els guardons atorgats i exigir el reintegraments de les quantitats econòmiques percebudes i la Rosa d’Or, sense dret a indemnització, si les obres guanyadores incompleixen qualsevol dels requisits assenyalats en aquestes bases, particularment si no fossin inèdites o originals.

El jurat

IV.1. El Jurat estarà format per persones destacades del món de la cultura i de les arts, juntament amb la Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida, que actuarà en qualitat de presidenta, i el tècnic cultural que farà les funcions de secretari, ambdós amb veu però sense vot. El nom dels integrants del Jurat es farà públic oportunament.

IV.2. El Jurats es reuniran entre dia 12 de març i dia 4 d’abril de 2021 per a valorar els treballs presentats a la convocatòria i s’obriran les pliques de les obres premiades. L’Organització avisarà particularment els autors guardonats.

IV.3. Queda a parer del Jurat declarar deserts els premis.

IV.4. Les decisions del Jurat són inapel·lables.

IV.5. Qualsevol obra presentada que no s’adapti a alguna de les condicions d’aquest plec, serà declarada fora de concurs, sense opció a posterior recurs.

IV.6. Els casos no prevists en aquestes bases seran resolts per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida.

LLIURAMENT DELS PREMIS

V.1. El lliurament dels guardons del Premis Castellitx 2021 tindrà lloc durant la Nit de la Cultura que se celebrarà a l’auditori del casal Pere Capellà d’Algaida dilluns, dia 5 d’abril  de 2021. L’acte serà retransmès en directe per Titoieta Ràdio, emissora municipal d’Algaida (107.7 de la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat).

PUBLICACIÓ DELS TREBALLS

VI.1. L’Ajuntament d’Algaida podrà publicar virtualment a Internet els treballs guardonats amb la Rosa d’Or, dins la Col·lecció Binària, edicions virtuals de l’Ajuntament d’Algaida d’accés lliure i gratuït (accessible des de www.ajalgaida.net).

VI.2. L’Ajuntament d’Algaida es reserva el dret de l’estrena de l’obra guardonada, que serà interpretada, públicament i per primera vegada, per la Banda de Música d’Algaida.

VI.3. La propietat intel·lectual de l’obra és de l’autor. Una còpia de l’obra guardonada quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Algaida que podrà cedir-la a qui cregui oportú per interpretar-la. L’autor, podrà també fer l’ús de la seva creació així com estimi oportú, sempre i quan, en tots els casos, esmenti explícitament que l’obra obtingué la Rosa d’Or als Premis Castellitx.

VII. Obres no premiades

VII.1. Els originals dels treballs no premiats no seran retornats. Tant els presentats en format paper com els lliurats en format electrònic, seran destruïts quan hagi finalitzat el concurs.

VIII. Final

VIII.1. La participació als Premis Castellitx 2021 suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

* * *

Al web dels Premis Castellitx, accessible des de www.ajalgaida.net, trobareu més informació sobre com presentar treballs als Premis. A més, a l’adreça de correu premiscsastellitx@ajalgaida.net i al telèfon 971 66 56 79, estam a la vostra disposició per a si precisau de més informació.


Nota importante:

Se recomienda descargar siempre las bases originales ya que la traducción está realizada de forma automática utilizando la herramienta internacional de Google Traductor de Google

Si el concurso permite la participación de menores de 14 años, tendrán que hacerlo a través de un usuario creado por su padre/ madre o representante legal, quién indicará el nombre del autor de la obra al introducirla en la plataforma.

Para participar es necesario leer las bases del concurso al completo donde se encontrarán más detalles de la convocatoria. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre posibles cambios realizados en las bases por los organizadores o errores por la trascripción realizada.


Premio Concurso

Premios

500 euros

Fecha Concurso

Fecha

08/02/2021

Premio Concurso

Participantes

Nacional

Premio Concurso

Obra

Premio Concurso

Compartir bases en:

Concursos Relacionados

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información aquí.