PREMI MALLORCA DE NARRATIVA 2024

PREMI MALLORCA DE NARRATIVA 2024
Premios: 25.000 euros
Fecha apertura: 21 jun de 2024, 00:01
Fecha límite: 01 ago de 2024, 23:59 (Faltan 17 días, 9 horas, 14 minutos)
Participantes: Internacional
Obra: mín. páginas: 150; máx. páginas: 300;

Traducción automática realizada por el Traductor de Google. Recomendamos descargar las bases originales.

Bases

PREMI MALLORCA DE NARRATIVA 2024

 

 

Article 1. Objecte 

L’objecte d’aquests premis és impulsar la creació literària en llengua catalana. D’acord amb la Llei de normalització lingüística, els poders públics de les Illes Balears han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana; i també, han d’estimular i fomentar, amb mesures adequades, la lectura des de la infantesa, les representacions teatrals, espectacles i d’altres manifestacions culturals en català. 

 

Article 2. Dotació 

Els Premis Mallorca de Creació Literària, instituïts pel Consell de Mallorca, tenen una dotació de 79.000 € (partida pressupostària 20 33450 48100) i les modalitats següents: 

 

Premi Mallorca de narrativa: 25.000 € 

 

Tots els premis seran objecte de la retenció fiscal que escaigui. 

 

Pel que fa als drets d’autoria, el contracte amb l’editorial els estipularà segons els estàndards establerts. 

 

Article 3. Destinataris 

Els Premis Mallorca de Creació Literària són oberts a qualsevol persona física que hi vulgui participar. 

 

Article 4. Condicions 

Les obres que s’hi presenten han d’estar escrites correctament i originàriament en català, no es poden haver creat amb l’ajut de cap tipus d’intel·ligència artificial i han de ser originals i inèdites. No poden optar als Premis Mallorca de Creació Literària les obres que hagin resultat guardonades anteriorment en un altre concurs o que hi resultin durant tot l’any 2024. 

 

Les obres que concursen al premi de narrativa han de tenir una extensió entre 150 i 300 pàgines de format DIN A4, en tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i a doble espai. 

 

La voluntat del Consell de Mallorca és presentar les obres guardonades ja editades a l’entorn de la Diada de Sant Jordi 2025. 

 

Les obres presentades que no s’adaptin a les condicions anteriors seran excloses. 

 

En haver estat presentada una obra, l’autor no la pot retirar per fer-hi correccions ni per ampliar-ne el text. No obstant això, l’autor pot decidir retirar la seva obra de la convocatòria sempre que ho faci abans del 31 d’octubre de 2024. 

 

Article 5. Entitat col·laboradora 

L’empresa Mundoarti Global, SL (B98763493), actuarà com a entitat col·laboradora en la convocatòria de les cinc categories dels Premis Mallorca de Creació Literària 2024, d’acord amb allò que estableixen els articles 11 i 12 de l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, pel que fa a la recepció i gestió de les obres que optin als premis objecte d’aquesta convocatòria. 

 

Article 6. Enviament 

Les obres s’han d’enviar en format PDF (com a màxim de 5 MB, excepte les obres infantils il·lustrades, que poden pesar fins a 20 MB) per mitjà de l’enllaç que s’habilitarà al web <www.llenguamallorca.cat>, i s’hi ha d’emplenar amb les dades personals el formulari corresponent. Per mantenir l’anonimat de l’autoria, el nom de l’autor no pot constar en el PDF de l’obra, ni cap signe que l’identifiqui. Aquest arxiu PDF, que ha d’anar encapçalat pel títol de l’obra i el pseudònim de l’autor o autora, és l’únic document al qual té accés el jurat, que en cap moment pot accedir a les dades dels formularis d’inscripció. 

 

Article 7. Restriccions 

No poden obtenir la condició de beneficiaris dels premis les persones o entitats en les quals s’esdevinguin algunes de les circumstàncies assenyalades en l’article 8 (apartats 2, 3 i 4) de l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.  

 

Article 8. Termini 

Les obres s’han de presentar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a l’1 d’agost de 2024 a les 23.59 h (Espanya peninsular), per mitjà de l’enllaç que s’habilitarà al web <www.llenguamallorca.cat>.  

Rebreu automàticament un correu de resposta com a confirmació de la recepció de l’obra. Si no teniu aquesta confirmació, el treball no constarà com a rebut. 

 

Article 9. Criteris 

Els criteris de valoració de la qualitat literària de les obres presentades són els següents: el rigor del text, la solidesa de la construcció, el caràcter innovador de l’obra, i la coherència entre les intencions implícites que revela el text i els resultats que assoleix. 

 

Article 10. Jurat 

El jurat de cadascun dels premis estarà format per cinc membres de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana designats per la consellera executiva de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, qui n’ha de nomenar un per presidir-lo. A més, també ha de nomenar una persona del Departament de Cultura i Patrimoni perquè hi actuï de secretari, amb veu i sense vot. En la designació del jurat es garantirà una representació equilibrada de dones i homes amb capacitació, competència i preparació adequades. La composició dels jurats es farà pública abans d’acabar el termini de presentació de les obres, mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

Cada jurat es reunirà, de manera presencial o telemàtica, per valorar les obres les vegades que consideri necessàries, sempre abans de l’1 de desembre de l’any en curs. 

 

Els premis, que són indivisibles, s’atorguen a l’obra que obtengui el major nombre de vots favorables, a parer del jurat. En cas d’empat reiterat, el vot del president del jurat és de qualitat. Això no obstant, si el jurat decideix per majoria de vots que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser guardonada, el premi quedarà desert.  

 

La consellera executiva de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca té la facultat d’interpretar aquestes bases, a proposta dels jurats.  

 

Quan el jurat tengui el nom de l’obra guanyadora, el president ho ha de notificar al secretari del jurat, que actua en representació del Departament de Cultura i Patrimoni, que anunciarà el nom de la persona guanyadora davant la resta del jurat. Després el secretari ha d’estendre l’acta de la reunió, la qual té tots els efectes administratius tant pel que fa al pagament del premi com pel que fa als honoraris dels membres dels jurats. L’import de cada premi s’abona en un sol ingrés en un compte bancari a nom de la persona guanyadora. Cadascun dels membres del jurat rebrà una quantitat de 1.000 € (exempts d’IVA) en concepte d’honoraris, que es pagaran amb un ingrés únic en el compte personal. 

 

Els membres dels jurats estan obligats a relacionar-se electrònicament amb el Consell per nomenar-los i per tramitar el pagament dels honoraris corresponents. 

 

Article 11. Veredictes 

Els veredictes, que són inapel·lables, seran secrets fins a la data de lliurament del premi, que tindrà lloc en un acte institucional de lliurament abans de dia 31 de desembre de l’any en curs, moment en què es revelarà el nom dels autors i obres guanyadors en cadascuna de les categories, amb la resolució prèvia de l’òrgan competent. 

 

Després del veredicte, els membres del jurat es comprometen a destruir els arxius com també les impressions que n’hagin pogut fer. Així mateix, es destruiran els arxius rebuts. 

 

Article 12. Concessió 

La concessió dels Premis Mallorca de Creació Literària es regeix pel que disposen aquesta convocatòria; l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).  

 

L’òrgan competent per iniciar i resoldre aquesta convocatòria és la consellera executiva de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, i l’òrgan instructor, el secretari tècnic del Departament de Cultura i Patrimoni. 

 

Article 13. Incompatibilitats 

La percepció de la dotació d’aquest premi és incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat per part d’aquest Consell de Mallorca. 

 

El fet que l’autor guanyador no reculli el premi el dia de l’acte de lliurament, no col·labori amb l’editorial encarregada d’editar l’obra o no participi en els actes de promoció de l’obra que s’organitzin durant l’any posterior al lliurament del premi (excepte per causes de força major) provoca la revocació de la concessió i, consegüentment, el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes.  

 

El Consell assumeix les despeses de desplaçament en avió o vaixell a l’acte de lliurament sempre que siguin des d’un punt de l’Estat espanyol.  

 

L’incompliment no esmenable de qualsevol requisit establert en aquesta convocatòria o el fet d’incórrer en algun dels casos prevists a l’article 56 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen, provoca la revocació de la concessió i, consegüentment, el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes.  

 

De la mateixa manera, l’acord de concessió es pot modificar en els casos en què s’alterin les condicions o s’obtenguin ajuts concurrents. 

 

Article 14. Editorial 

El Consell editarà les obres guanyadores i en farà promoció, a través de l’editorial a qui s’hagi adjudicat aquest encàrrec per concurs públic.  

 

El nom de les editorials adjudicatàries es farà públic mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

El fet de presentar les obres als Premis Mallorca de Creació Literària implica l’acceptació d’aquestes bases i, per tant, la cessió dels drets d’autor a l’editorial que el Consell de Mallorca contracti per publicar les obres guanyadores. 

 

Interposició de recursos 

Contra la resolució que aprova aquesta convocatòria, com també contra la resolució de concessió que se’n derivi, que no posen fi a la via administrativa, podeu interposar un recurs d’alçada, dins el termini d’un mes, davant la consellera executiva de Cultura i Patrimoni o davant la presidència, comptador a partir de l’endemà de publicar-les en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, hi podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.  

  

Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada sense haver-ne rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, sense limitació de temps. 

  

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Ver más

Información legal

MundoArti requiere un usuario registrado para poder participar. Las personas menores de 18 años pueden participar a través del padre, madre, tutor o representante legal. Crear una cuenta con información falsa es una violación de nuestros términos. MundoArti es un software para participar en convocatorias, concursos y premios. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre cambios realizados en la información, errores de transcripción o desarrollo de la convocatoria. Por favor, contacte con los organizadores para dudas sobre la convocatoria. Los solicitantes deben aceptar las reglas y son responsables del contenido legal subido a la web.

Los solicitantes ceden una licencia a MundoArti y a los organizadores de las convocatorias, que es limitada, no exclusiva, irrevocable y gratuita para usar cierta propiedad intelectual, incluido el nombre, el acrónimo y la obra en relación con la convocatoria. Esta licencia es necesaria para promover y dar a conocer los resultados de la convocatoria, realizar las acciones de promoción y comunicación para esta edición o las siguientes.

Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Relacionados

Cookies

Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Política de cookies

Aceptar