PREMIS MALLORCA JOVE 2024 - BALANGUERA - POESIA (ALUMNES TERCER I QUART D'ESO)

PREMIS MALLORCA JOVE 2024 - BALANGUERA - POESIA (ALUMNES TERCER I QUART D'ESO)
Premios: 350 euros
Fecha apertura: 22 mar de 2024, 01:00
Fecha límite: 23 abr de 2024, 23:59
Participantes: Provincial
Obra: máx. versos: 80;

Traducción automática realizada por el Traductor de Google. Recomendamos descargar las bases originales.

Bases

PREMIS MALLORCA JOVE 2024 - BALANGUERA - POESIA (ALUMNES TERCER I QUART D'ESO)

 

 

Article 1. Objecte

L’objecte dels Premis Mallorca Jove és fomentar la creativitat en l’expressió escrita, promoure l’hàbit lector, reforçar les competències lingüístiques d’escriptura i lectura, i, en definitiva, ajudar els alumnes dels centres educatius de secundària i batxillerat de Mallorca a assolir una competència comunicativa sòlida.

 

 

Article 2. Destinataris

Els Premis Mallorca Jove són oberts a qualsevol alumne que cursi estudis de tercer i quart d’ESO o batxillerat a qualsevol centre de Mallorca.

 

Article 3. Dotació

Els Premis Mallorca Jove, instituïts pel Consell de Mallorca, tenen una dotació de 2.400,00 euros (partida pressupostària 20 33450 48100).

 

Article 4. Condicions generals de les obres

Les obres que es presentin a aquests premis han d’estar escrites correctament i originàriament en català, han de ser originals i inèdites, no es poden haver creat amb l’ajut de cap tipus d’intel·ligència artificial ni tampoc es poden presentar manuscrites. No hi poden optar les obres que hagin resultat guardonades anteriorment en un altre concurs.

 

L’obra presentada ha d’incloure obligatòriament alguna d’aquestes paraules: aperduar, braverol, vinclar, brufar, tumbaga, gínjol, esclafit, regiró, esplugar, tudar, vega o jaç.

 

L’autoria de l’obra ha de ser individual. Cada participant només pot presentar una obra per categoria convocada.

 

En haver estat presentada una obra, no es pot retirar per fer-hi correccions ni per ampliar-ne el text.

 

Les obres presentades que no s’adaptin a les condicions anteriors seran excloses.

 

Article 5. Categories

 

Premis de narrativa

Bearn. Guardó dotat amb 350 euros per a l’obra guanyadora i amb 250 euros per a l’obra finalista. Adreçat a alumnes de tercer i quart d’ESO.

 

Joana E. Guardó dotat amb 350 euros per a l’obra guanyadora i amb 250 euros per a l’obra finalista. Adreçat a alumnes de primer i segon de batxillerat.

 

Així mateix, el docent que hagi coordinat aquesta activitat dins l’aula i s’encarregui d’inscriure l’alumne al concurs rebrà unes entrades per a una funció al Teatre Principal, un lot de llibres i un cap de setmana gratuït a un dels refugis del Consell de Mallorca.

 

Finalment, en cas que el centre al qual pertanyi l’alumne guanyador hagi inscrit un mínim de tres candidatures, aquest centre es podrà beneficiar d’una activitat del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM); en cas que n’hagi presentat dues o menys, el grup classe al qual pertanyi l’alumne tindrà dret a assistir a una funció al Teatre Principal.

 

Les obres que concursen en la categoria de narrativa han de tenir una extensió d’entre 2 i 4 pàgines en format DIN A4, en tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i a doble espai. Poden ser de qualsevol gènere narratiu i han de dur títol. Les obres presentades que no s’adaptin a les condicions anteriors seran excloses.

 

Premis de poesia

Balanguera. Guardó dotat amb 350 euros per a l’obra guanyadora i amb 250 euros per a l’obra finalista. Adreçat a alumnes de tercer i quart d’ESO.

 

Pi de Formentor. Guardó dotat amb 350 euros per a l’obra guanyadora i amb 250 euros per a l’obra finalista. Adreçat a alumnes de primer i segon de batxillerat.

 

Així mateix, el docent que hagi coordinat aquesta activitat dins l’aula i s’encarregui d’inscriure l’alumne al concurs rebrà unes entrades per a una funció al Teatre Principal, un lot de llibres i un cap de setmana gratuït a un dels refugis del Consell de Mallorca.

 

Finalment, en cas que el centre al qual pertanyi l’alumne guanyador hagi inscrit un mínim de tres candidatures, aquest centre es podrà beneficiar d’una activitat del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM); en cas que n’hagi presentat dues o menys, el grup classe al qual pertanyi l’alumne tindrà dret a assistir a una funció al Teatre Principal.

 

Les obres que concursen a la categoria de poesia no poden superar els vuitanta versos. Les obres presentades que no s’adaptin a aquesta condició seran excloses.

 

Article 6. Entitat col·laboradora

L’empresa Mundoarti Global SL (B98763493) actuarà com a entitat col·laboradora en la convocatòria de les quatre categories dels Premis Mallorca Jove 2024, d’acord amb allò que estableixen els articles 11 i 12 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, pel que fa a la recepció i gestió de les obres que optin als premis objecte d’aquesta convocatòria.

 

Article 7. Enviament

Cada centre d’ensenyament secundari i de batxillerat que hi vulgui participar ha de presentar els treballs del seu alumnat dins el termini establert en la convocatòria.

 

Així mateix, cada centre s’haurà d’haver assegurat d’obtenir una declaració responsable de l’alumne, si és major d’edat, o del tutor legal per poder participar en el concurs. Se n’adjunta un model com a annex d’aquestes bases. Aquest document es pot requerir en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient i, en tot cas, es requerirà si l’alumne resulta guanyador d’alguna de les categories convocades.

 

No s’admetran treballs presentats directament per alumnes. Ha de ser un docent del centre qui es doni d’alta dins el web de l’entitat col·laboradora Mundoarti Global i després s’encarregui de presentar l’obra de cadascun dels alumnes amb una fitxa diferent per a cadascun en què constin les dades de cada alumne i el títol del treball.

 

Les obres s’han d’enviar en format PDF (com a màxim de 5 MB) per mitjà de l’enllaç que s’habilitarà al web www.llenguamallorca.cat i donarà accés a la plataforma Mundoarti.

 

Article 8. Termini

Les obres s’han de presentar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al 23 d’abril de 2024 inclòs, per mitjà de l’enllaç que s’habilitarà al web www.llenguamallorca.cat.

 

Automàticament, es crearà un correu de resposta com a confirmació de la recepció de l’obra. Sense aquesta confirmació, el treball no constarà com a rebut.

 

Article 9. Criteris de valoració

Els criteris de valoració de la qualitat de les obres presentades són els següents: l’estil literari, l’originalitat, el vocabulari emprat, la claredat, l’ordre d’idees i conceptes, l’estructura (paràgrafs, signes de puntuació, connectors) i el domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica, adequades a la categoria de secundària o batxillerat a què es presentin. Tot i establir una línia general, el jurat tindrà un espai de diàleg que pot aportar nous elements valoratius.

 

Article 10. Jurat

El jurat dels premis estarà format per cinc persones qualificades escollides pels membres del Consell Escolar de Mallorca que hauran de valorar les obres presentades en totes les categories que es convoquen. En la designació del jurat es garantirà una representació equilibrada de dones i homes amb capacitació, competència i preparació adequades. La composició dels jurats es farà pública abans d’acabar el termini de presentació de les obres, mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Els premis, que són indivisibles, s’atorguen a l’obra que obtengui el major nombre de vots favorables, a parer del jurat. En cas d’empat reiterat, el vot del president del jurat és de qualitat. Això no obstant, si el jurat decideix per majoria de vots que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser guardonada, el premi quedarà desert.

 

La decisió del jurat serà inapel·lable i es formalitzarà en una acta signada pels membres que el componen.

 

Article 11. Concessió dels premis

La concessió dels Premis Mallorca Jove es regeix pel que disposen aquesta convocatòria, l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).

 

L’òrgan competent per iniciar i resoldre aquesta convocatòria és la consellera executiva de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, i l’òrgan instructor, el secretari tècnic del Departament de Cultura i Patrimoni.

 

El procediment de concessió d’aquests premis s’ha de tramitar d’acord amb els principis de publicitat, d’objectivitat, de transparència, d’igualtat i de no-discriminació, mitjançant el sistema de concurrència competitiva.

 

Amb fonament en l’acta del jurat i en la proposta de l’òrgan instructor, els premis es concediran mitjançant una resolució de la consellera executiva del Departament de Cultura i Patrimoni.

 

En el cas que algun dels premiats renunciï al premi, aquest premi quedarà desert.

 

Les concessions es comunicaran als centres als quals estudia l’alumnat guanyador, es publicaran a la seu electrònica del Consell de Mallorca seu.conselldemallorca.net i al web www.llenguamallorca.cat.

 

L’òrgan instructor podrà requerir, en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient, els documents complementaris que es considerin necessaris als centres que s’hi presentin.

 

Article 12. Obligacions dels guanyadors

L’autor guanyador major d’edat o, en el cas de ser menor, els seus representants legals, han de complir els requisits per obtenir la condició de beneficiari prevists en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions. Així mateix, han d’estar al corrent de les obligacions tributàries.

 

L'incompliment no esmenable de qualsevol requisit establert en aquesta convocatòria o el fet d’incórrer en algun dels casos prevists en l’article 56 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, provoca la revocació de la concessió i, consegüentment, el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes.

 

De la mateixa manera, l’acord de concessió es pot modificar en els casos en què s’alterin les condicions o s’obtenguin ajuts concurrents.

 

La percepció dels premis estarà subjecta a les retencions establertes en la normativa fiscal vigent.

 

Article 13. Acte de lliurament de premis

L’entrega dels premis es farà, si és possible, en un acte públic al Consell Insular de Mallorca, en la data que es determinarà després que s’hagin fet públiques les persones guanyadores.

 

Article 14. Drets sobre els treballs guanyadors i publicació dels treballs guanyadors

L’autor guanyador manté el dret d’autoria sobre l’obra premiada i el Consell Insular de Mallorca es reserva el dret de publicació sobre la primera edició d’aquesta obra.

 

L’autor guanyador, si és major d’edat, o en el seu cas el representant legal, autoritza expressament el Consell per publicar la primera edició del treball literari.

 

Article 15. Responsabilitat, revocació i reintegrament del premi

Les persones guanyadores d’aquest premi es responsabilitzen totalment que no hi hagi drets sobre els treballs presentats i es fan responsables de qualsevol reclamació que pogués sorgir per drets d’autor o qualsevol altre dret al·legat per tercers. En aquest cas, quedarà sense efecte l’acte de concessió del premi i, com a conseqüència de la revocació, pertocarà reintegrar totalment la quantitat rebuda per la persona guanyadora i, si escau, l’exigència de l’interès de demora, que es farà pel procediment establert en el títol II de la Llei general de subvencions, en el qual s’ha de garantir l’audiència a les persones interessades.

 

Article 16. Interposició de recursos

Contra la resolució que aprova aquesta convocatòria, com també contra la resolució de concessió que se’n derivi, que no posen fi a la via administrativa, podeu interposar un recurs d’alçada, dins el termini d’un mes, davant aquesta consellera executiva o davant la Presidència, comptador a partir de l’endemà de publicar-les en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, hi podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs esmentat.

 

Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada sense haver-ne rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, sense limitació de temps.

 

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

ANNEX

Model d’autorització per participar als Premis Mallorca Jove

 

Autorització per a menors d’edat

 

___________________________________(nom i IIinatges), amb DNI/NIE______________, com a representant IegaI, de l’alumne/a____________________ (nom i IIinatges)

 

Autoritz:

 

EI centre_____________________________ (nom del centre), on cursa eIs estudis de

 

  • tercer d’ESO
  • quart d’ESO
  • primer de batxillerat
  • segon de batxillerat

 

perquè presenti eI trebaII en nom seu per participar en eIs Premis Mallorca Jove i, alhora, eximesc eI Departament de CuItura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca de Ia possibIe responsabiIitat derivada de Ia participació en eI concurs i, en cas de resuItar guanyador/a, autoritz eI ConseII InsuIar de Mallorca a publicar eI trebaII amb eI nom deI / de Ia menor.

 

Palma, ...............d................................................. de 2024

 

Signat per la persona representant                                    Signat per l’alumne/a

 

 

Autorització per a majors d’edat

 

___________________________________(nom i IIinatges), amb DNI/NIE______________,

 

Autoritz:

 

EI centre_____________________________ (nom del centre), on curs eIs estudis de

 

  • tercer d’ESO
  • quart d’ESO
  • primer de batxillerat
  • segon de batxillerat

 

perquè presenti eI trebaII en nom meu per participar en eIs Premis Mallorca Jove i, alhora, eximesc eI Departament de CuItura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca de Ia possibIe responsabiIitat derivada de Ia participació en eI concurs i, en cas de resuItar guanyador/a, autoritz eI ConseII InsuIar de Mallorca a publicar eI trebaII amb eI meu nom.

 

Palma, ...............d................................................. de 2024

 

Signat per l’alumne/a

 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 

Ver más

Información legal

MundoArti requiere un usuario registrado para poder participar. Las personas menores de 18 años pueden participar a través del padre, madre, tutor o representante legal. Crear una cuenta con información falsa es una violación de nuestros términos. MundoArti es un software para participar en convocatorias, concursos y premios. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre cambios realizados en la información, errores de transcripción o desarrollo de la convocatoria. Por favor, contacte con los organizadores para dudas sobre la convocatoria. Los solicitantes deben aceptar las reglas y son responsables del contenido legal subido a la web.

Los solicitantes ceden una licencia a MundoArti y a los organizadores de las convocatorias, que es limitada, no exclusiva, irrevocable y gratuita para usar cierta propiedad intelectual, incluido el nombre, el acrónimo y la obra en relación con la convocatoria. Esta licencia es necesaria para promover y dar a conocer los resultados de la convocatoria, realizar las acciones de promoción y comunicación para esta edición o las siguientes.

Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Relacionados

Cookies

Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Política de cookies

Aceptar