Tu navegador está desactualizado!

Actualiza tu navegador para ver esta página web correctamente. Actualizar ahora

×

XX PREMI JOAN BALAGUER MULET DE FOTOGRAFIA

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5

Ayuntamiento de Algaida

XX PREMI JOAN BALAGUER MULET DE FOTOGRAFIA

XX PREMI JOAN BALAGUER MULET DE FOTOGRAFIA

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5


XX PREMI JOAN BALAGUER MULET DE FOTOGRAFIA

Els treballs

I.1. Poden optar al Premi de Fotografia obres originals i inèdites, de temàtica i tècnica lliure, en blanc i negre o color, que no hagin estat mai premiades en altres concursos ni que tenguin compromesos els drets d’edició.

I.2. Una vegada presentats, les fotografies no podran ser retirades del concurs, ni de forma definitiva ni per a fer-hi correccions, reduccions o ampliacions.

I.3. Totes les fotografies participaran anònimament, per la qual cosa el nom de l’autor no pot aparèixer en cap lloc de l’obra.

I.4. Si bé un mateix autor pot concursar a una o més modalitats, només pot participar amb un màxim de tres fotografies al Premi.

I.5. A l’edició de 2021 del Premi de Fotografia, no es podran presentar els autors guardonats en les tres edicions anteriors (2018, 2019 i 2020).

I.6. Cada autor pot presentar un màxim de tres fotografies. Les fotografies poden participar individualment, i les tres optaran al premi per separat, o conformant una sèrie (díptic o tríptic). En aquest cas, s’entén que les dues o les tres fotografies de la sèrie són una sola obra. Per concursar com una sèrie s’ha d’indicar expressament al dors de les fotografies i s’han de numerar: 1/2, 2/2 o 1/3, 2/3, 3/3.

I.7. Format de les fotografies: El costat menor haurà de tenir una mida mínima de 18 cm.

I.8. El copyright de les obres ha de ser propietat de l’autor. L’Ajuntament d’Algaida queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent que puguin incórrer.

I.9. La participació en el Premi implica l’acceptació per part de l’autor que les fotografies presentades puguin ser exposades públicament a la web de l’Ajuntament d’Algaida. Així mateix, els guardonats cedeixen els drets de reproducció de les obres premiades a l’Ajuntament d’Algaida. En aquest cas es citarà l’autor de la fotografia i l’any del concessió del Premi. En totes les ocasions, les obres inclouran una marca d’aigua.

I.10. L’Ajuntament d’Algaida pressuposa que els autors de les fotografies tenen les autoritzacions de les persones que apareixen retratades en els casos que estipula la llei. Recau en l’autor la responsabilitat relacionada amb el dret a la intimitat.

I.11. Inscripció dels drets en registres públics. Resta sota l’exclusiva responsabilitat dels autors la inscripció de les obres guardonades en el Registre de la Propietat Intel·lectual, així com els efectes de la manca d’inscripció davant de tercers.

Presentació de les fotografies

II.1. El termini de presentació dels treballs acaba dilluns, dia 8 de febrer de 2021 a les 24.00 h. Es consideraran incloses dins d’aquest temps de presentació les obres que arribin per correu si la data d’expedició és anterior en set dies al termini de presentació esmentat.

II.2. Al dors de la fotografia que es presenta, s’ha de fer constar el títol de l’obra.

II.3. Els treballs s’han de remetre, o entregar en mà, a la següent adreça, indicant expressament que són obres per als Premis Castellitx: Premis Castellitx. Casa de la Vila d’Algaida. C/ del Rei, 6. C.P.: 07210. Algaida. Illes Balears.

II.4. Amb les fotografies, els participants han d’incloure un sobre clos on hi han d’estar ressenyades les dades personals de l’autor: nom i llinatges, adreça, codi postal, localitat, adreça electrònica, telèfon de contacte i fotocòpia del DNI, passaport o tarja de residència. A l’exterior del sobre ha de constar que s’opta a la modalitat de fotografia i el títol de l’obra.

II.5. Les fotografies es presentaran preferiblement muntades damunt un suport rígid amb un paspartú de 5 a 10 centímetres. La finalitat d’aquest requisit és protegir les fotografies durant el transport i la manipulació. En conseqüència, el material d’aquest suport rígid ha de ser resistent: cartró ploma de 5 mm o qualsevol altre tipus de cartró consistent, plàstic, etc. En cap cas es pot fer servir vidre.

II.6. Paral·lelament, els concursants han d’adjuntar una còpia digital de la fotografia en un CD o USB que anirà identificat amb el títol de l’obra. Aquest disc ha de contenir totes les fotografies que es presentin (una, dues o tres) al Premi en arxius individuals format JPG amb una resolució mínima de 300 ppp, i que durà per nom, també, el títol de la fotografia. La fotografia no s’ha de lliurar comprimida i ha de tenir una grossària d’entre 3 i 8 Mb.

III. Exposició virtual de les obres

III.1. Amb la finalitat de mostrar a tots als concursants i al públic en general les obres que participen al Premi, l’Ajuntament d’Algaida realitzarà una exposició virtual de totes les fotografies participants a la pàgina web dels Premis.

El guardó

IV.1. S’estableix el següent premi:

Premi Joan Balaguer Mulet de Fotografia: Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 euros a la millor fotografia.

IV.2. Els guardons són indivisibles i en cap cas es podrà fragmentar les dotacions ni repartir les quantitats.

IV.3. L’Ajuntament d’Algaida podrà revocar els guardons atorgats i exigir el reintegraments de les quantitats econòmiques percebudes i la Rosa d’Or, sense dret a indemnització, si les obres guanyadores incompleixen qualsevol dels requisits assenyalats en aquestes bases, particularment si no fossin inèdites o originals.

El jurat

V.1. El Jurat estarà format per persones destacades del món de la cultura i de les arts, juntament amb la Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida, que actuarà en qualitat de presidenta, i el tècnic cultural que farà les funcions de secretari, ambdós amb veu però sense vot. El nom dels integrants del Jurat es farà públic oportunament.

V.2. El Jurats es reuniran entre dia 12 de març a dia 4 d’abril de 2021 per a valorar els treballs presentats a la convocatòria i s’obriran les pliques de les obres premiades. L’Organització avisarà particularment els autors guardonats.

V.3. Queda a parer del Jurat declarar deserts els premis.

V.4. Les decisions del Jurat són inapel·lables.

V.5. Qualsevol obra presentada que no s’adapti a alguna de les condicions d’aquest plec, serà declarada fora de concurs, sense opció a posterior recurs.

V.6. Els casos no prevists en aquestes bases seran resolts per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida.

Lliurament dels premis

V.1. El lliurament dels guardons del Premis Castellitx 2021 tindrà lloc durant la Nit de la Cultura que se celebrarà a l’auditori del casal Pere Capellà d’Algaida dilluns, dia 5 d’abril  de 2021. L’acte serà retransmès en directe per Titoieta Ràdio, emissora municipal d’Algaida (107.7 de la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat).

VII. publicació dels treballs

VII.1. L’Ajuntament d’Algaida publicarà virtualment a Internet les fotografies guardonades amb la Rosa d’Or, dins la Col·lecció Binària, edicions virtuals de l’Ajuntament d’Algaida d’accés lliure i gratuït (accessible des de www.ajalgaida.net). Així mateix, una còpia en paper de l’obra guardonada passarà a formar part de l’Exposició Permanent dels Premis Castellitx, al casal Pere Capellà d’Algaida.

VII.2. L’Ajuntament d’Algaida pot autoritzar, també, la lliure publicació dels treballs premiats als seus autors. Hauran, però, de fer constar la distinció que han obtingut als Premis Castellitx, així com l’any de concessió del guardó.

VIII. Fotografies no premiades

VIII.1. Els originals no premiats podran ser retirats de la Casa de la Vila d’Algaida pel seu autor o representant autoritzat, els dies hàbils del mes de maig de 2021. En cas de no fer-ho, s’entendrà que hi renuncien. Posteriorment es procedirà a la destrucció de les obres. En el cas que les fotografies s’hagin de retornar per correu o per servei de missatgeria, el cost correrà a càrrec dels participants.

Final

IX.1. La participació als Premis Castellitx 2021 suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

* * *

Al web dels Premis Castellitx, accessible des de www.ajalgaida.net, trobareu més informació sobre com presentar treballs als Premis. A més, a l’adreça de correu premiscsastellitx@ajalgaida.net i al telèfon 971 66 56 79, estam a la vostra disposició per a si precisau de més informació.


Nota importante:

Se recomienda descargar siempre las bases originales ya que la traducción está realizada de forma automática utilizando la herramienta internacional de Google Traductor de Google

Si el concurso permite la participación de menores de 14 años, tendrán que hacerlo a través de un usuario creado por su padre/ madre o representante legal, quién indicará el nombre del autor de la obra al introducirla en la plataforma.

Para participar es necesario leer las bases del concurso al completo donde se encontrarán más detalles de la convocatoria. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre posibles cambios realizados en las bases por los organizadores o errores por la trascripción realizada.


Premio Concurso

Premios

500 euros

Fecha Concurso

Fecha

08/02/2021

Premio Concurso

Participantes

Nacional

Premio Concurso

Obra

Premio Concurso

Compartir bases en:

Concursos Relacionados

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información aquí.