Tu navegador está desactualizado!

Actualiza tu navegador para ver esta página web correctamente. Actualizar ahora

×

Premi Nacional de Pintura Juan Francés Fira d'Agost 2018. Xàtiva

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5

Ayuntamiento de Xàtiva

Premi Nacional de Pintura Juan Francés  Fira d'Agost 2018. Xàtiva
Premi Nacional de Pintura Juan Francés Fira d'Agost 2018. Xàtiva

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5

Premi Nacional de Pintura Juan Francés Fira d'Agost 2018. Xàtiva

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5

Ayuntamiento de Xàtiva

Premi Nacional de Pintura Juan Francés Fira d'Agost 2018. Xàtiva

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5


Premi Nacional de Pintura Juan Francés

Fira d'Agost 2018. Xàtiva

 

BASES EN VALENCIÀ

Es convoca el present premi, patrocinat per l'Ajuntament de Xàtiva, d'acord amb les següents BASES:

1 Poden participar tots aquells artistes majors de 18 anys, residents en l'Estat espanyol que ho desitgen.

2 El concurs està obert a qualsevol temàtica, tècnica i estil. Tant el tema com la tècnica pictòrica a utilitzar seran de lliure elecció. No es podrà fer al·lusió a cap marca comercial i de cap manera el contingut de l'obra podrà ser ofensiu, en el més ampli sentit. De fet, l'organització es reserva el dret a no admetre les candidatures que, segons el seu criteri, no compleixin amb les condicions tècniques, artístiques i/o legals exigides pel certamen, o que fereixin la sensibilitat de les persones, incitant a conductes violentes, discriminatòries o contràries als usos socials.

3 Les dimensions mínimes del llenç on es plasme l'obra, són 81x60 cm i les màximes de 180 x180 cm.

4 Cada participant podrà presentar un màxim de 2 obres, sense emmarcar, no s'admetran obres protegides per un vidre, però si podran estar protegides per un llistó que no supere els 2 cm d'amplària. Les obres hauran de ser originals i no haver estat premiades en cap altre concurs nacional o internacional.

5 La data límit d'inscripció al concurs serà el 30 de juny de 2018.

Els participants hauran de realitzar la inscripció online a través de MundoArti per mitjà del següent enllaç: www.mundoarti.com

La fotografia de l'obra presentada estarà degudament retallada (és a dir, sense que aparega el marc, cavallet, etc.) en format JPG de màxim 5 MB.

6 El jurat realitzarà una selecció de 25 obres que es comunicarà el 10 de Juliol de 2018 als interessats. Únicament les obres seleccionades hauran de ser enviades personalment o remeses per agència de transports abans del dia 20 de juliol de 2018, degudament identificades a:

AJUNTAMENT DE XÀTIVA – CASA DE CULTURA
 C/ Montcada, 7  -  46800 XÀTIVA. Telèfon: 96 228 23 04

correu electrònic: casacultura@ayto-xativa.es

7 El jurat es reserva la possibilitat d'augmentar o disminuir el nombre d'obres seleccionades atenent a la qualitat d'aquestes, podent declarar desert el premi si així ho considera.

8 D'entre les obres seleccionades, s'establirà un únic Premi en metàl·lic, de 8.000 € a la millor obra a criteri del Jurat, i aquest import està subjecte a les normatives fiscals vigents. L'obra premiada passarà a ser propietat de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva.

9 Els participants accedeixen voluntàriament a l'ús del seu nom i a la reproducció de les obres seleccionades per al material de difusió relatiu al concurs, en qualsevol mitjà i així mateix per a l'edició del catàleg que s'editarà amb la fi exclusiva de promocionar als artistes seleccionats i sense ànim de lucre, per la qual cosa no generarà cap retribució per drets d'autor. El catàleg recollirà la totalitat d'obres seleccionades.

10 Aquest any i de forma excepcional, també es concedirà un accèssit valorat en 2.000 euros.

11 El premi serà lliurat el dia 15 d'agost de 2018, a les 12.00 h en l'acte públic d'inauguració de l'exposició de les obres seleccionades i de la premiada.

12 El Jurat està format per personalitats de reconegut prestigi al món de les arts plàstiques:

- Ricardo Forriols: Director de l'Area d'Activitats Culturals, Vicerectorat d'Alumnat, Cultura i Esports, Universitat Politècnica de València.

- Maite Ibáñez Giménez: Doctora en Història de l'Art per la Universitat de València, critica i comisaria d'art.

- Rosa Santos: Directora de la Galeria Rosa Santos i Presidenta de l'Associació de Galeries d'Art Contemporani de la Comunitat Valenciana (LaVac).

Designat per la família Juan Francés:

- Rosmary Bellod Durá

El jurat serà presidit pel Sr. Alcalde o persona en qui delegui, actuant de Secretari un funcionari municipal. Aquest jurat serà designat per la Comissió Informativa de la Regidoría de Fira.

13 El període d'exposició de les obres seleccionades serà del 15 d'agost al 14 de setembre de 2018, a la Sala d'Exposicions de les Columnes de la Casa de Cultura de Xàtiva.

14 Les despeses de transport, per enviar o recollir les obres, són a càrrec dels participants.

15 L'Ajuntament de Xàtiva no es farà responsable de les pèrdues o desperfectes de les obres durant el transport.

16 Les obres seleccionades podran ser retirades del 17 de setembre a l'11 d'octubre de 2018. Transcorregut aquest termini, les no retirades passaran a ser propietat de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva.

17 Qualsevol discrepància respecte a la interpretació de les presents Bases, o que no estigués prevista, serà resolta pel Jurat. El seu pronunciament serà inapel·lable.

18 Participar en el present concurs pressuposa la total acceptació d'aquestes bases.

 

BASES EN CASTELLANO

1 Pueden participar todos aquéllos artistas mayores de 18 años, residentes en el Estado español que lo deseen.

2 El concurso está abierto a cualquier temática, técnica y estilo. Tanto el tema como la técnica pictórica a utilizar serán de libre elección. No se podrá hacer alusión hacia ninguna marca comercial y de ninguna forma el contenido de la obra podrá ser ofensivo, en el más amplio sentido. De hecho, la organización se reserva el derecho a no admitir las candidaturas que, según su criterio, no cumplen con las condiciones técnicas, artísticas y/o legales exigidas para el certamen, o que hieran la sensibilidad de las personas, incitando a conductas violentas, discriminatorias o contrarias a los usos sociales.

3 Las dimensiones mínimas del lienzo donde se plasme la obra, son 81x60 cm y las máximas de 180 x180 cm.

4 Cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras, sin enmarcar, no se admitirán obras protegidas por un vidrio, pero sí podrán estar protegidas por un listón que no supere los 2 cm de ancho. Las obras deberán ser originales y no haber estado premiadas en ningún otro concurso nacional o internacional.

5 La fecha límite de inscripción al concurso será el 30 de junio de 2018.

Los participantes tendrán que realizar la inscripción online a través de MundoArti por medio del siguiente enlace: www.mundoarti.com

La fotografía de la obra presentada estará debidamente recortada (es decir, sin que aparezca el marco, caballete, etc.) en formato JPG de máximo 5 MB.

6 El jurado realizará una selección de 25 obras que se comunicará el 10 de Julio de 2018 a los interesados. Únicamente las obras seleccionadas deberán de ser enviadas personalmente o remitidas por agencia de transportes antes del día 20 de julio de 2018, debidamente identificadas a:

AJUNTAMENT DE XÀTIVA – CASA DE CULTURA

C/ Montcada, 7  -  46800 XÀTIVA. Telèfon: 96 228 23 04

correu electrònic: casacultura@ayto-xativa.es

7 El jurado se reserva la posibilidad de aumentar o disminuir el número de obras seleccionadas atendiendo a la calidad de éstas, pudiendo declarar desierto el premio si así lo considera.

8 De entre las obras seleccionadas, se establecerá un único Premio en metálico, de 8.000 € a la mejor obra a criterio del Jurado, y este importe está sujeto a las normativas fiscales vigentes. La obra premiada pasará a ser propiedad de el Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva.

9 Los participantes acceden voluntariamente al uso de su nombre y a la reproducción de las obras seleccionadas por el material de difusión relativo al concurso, en cualquier medio y asimismo para la edición del catálogo que se editará con la finalidad exclusiva de promocionar a los artistas seleccionados y sin ánimo de lucro, por lo que tal cosa no generará ninguna retribución por derechos de autor. El catálogo recogerá la totalidad de obras seleccionadas.

10 Este año y de forma excepcional, también se concederá un accésit valorado en 2.000 euros.

11 El premio será librado el día 15 de agosto de 2018, a las 12.00 h en el acto público de inauguración de la exposición de las obras seleccionadas y de la premiada.

12 El Jurado está formado por personalidades de reconocido prestigio en el mundo de las artes plásticas:

- Ricardo Forriols: Director del Área de Actividades Culturales, Vicerectorado del Alumnado, Cultura y Deportes, Universidad Politécnica de València.

- Maite Ibáñez Giménez: Doctora en Historia del Arte por la Universidad de València, crítica y comisaria de arte.

- Rosa Santos: Directora de la Galería Rosa Santos y Presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana (LaVac).

Designado por la familia Juan Francés:

- Rosmary Bellod Durá

El jurado será presidido por el Sr. Alcalde o persona en quien delegue, actuando de Secretario un funcionario municipal. Este jurado será designado por la Comisión Informativa de la Regidoria de Fira.

13 El período de exposición de las obras seleccionadas será del 15 de agosto al 14 de septiembre de 2018, en la Sala de Exposiciones de las Columnas de la Casa de Cultura de Xàtiva.

14 Los gastos de transporte, para enviar a recoger las obras, son a cargo de los participantes.

15 El Ayuntamiento de Xàtiva no se hará responsable de las pérdidas o desperfectos de las obras durante el transporte.

16 Las obras seleccionadas podrán ser retiradas del 17 de septiembre al 11 de octubre de 2018. Transcurrido este término, las no retiradas pasarán a ser propiedad de el Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva.

17 Cualquier discrepancia respecto a la interpretación de las presentes Bases, o que no esté prevista, será resuelta por el Jurado. Su pronunciamiento será inapelable.

18 Participar en el presente concurso supone la total aceptación de estas bases.

 

COMPETITION RULES

1 All artists over 18 years of age, residents of the Spanish State who wish to participate, can participate.

2 The contest is open to any theme, technique and style. Both the subject and the pictorial technique to be used will be freely chosen. No reference can be made to any commercial brand and in any way the content of the work may be offensive, in the broadest sense. In fact, the organization reserves the right not to accept the candidatures that, according to their criteria, do not comply with the technical, artistic and / or legal conditions required for the contest, or that hurt the sensitivity of the people, inciting violent behavior, discrimination or contrary to social uses.

3 The minimum size of the canvas where the work is to be shown, is  81x60 cm and the maximum is 180 x180 cm.

4 Each contestant may submit a maximum of 2 works, without framing, works protected by glass will not be accepted, but may be protected by a ribbon that does not exceed 2 cm in width. The works must be original and have not been awarded in any other national or international competition.

5 The deadline to register for the contest will be June 30, 2018.

Participants will have to register online through MundoArti at the following link: www.mundoarti.com

The photograph of the submitted work will be properly cropped (that is, without the frame, easel, etc.) appearing in JPG format, maximum 5 MB.

6 The jury will make a selection of 25 works that will be communicated on July 10, 2018 to those interested. Only selected works must be sent personally or sent by transport agency before July 20, 2018, duly identified to:

AJUNTAMENT DE XÀTIVA – CASA DE CULTURA

C/ Montcada, 7  -  46800 XÀTIVA. Phone: 96 228 23 04

email: casacultura@ayto-xativa.es

7 The jury reserves the right to increase or decrease the number of selected works according to the quality of these, being able to declare the prize unawarded if it considers it so.

8 Among the selected works, a single Prize of € 8,000 will be awarded in cash for the best work at the discretion of the Jury, and this amount will be subjected to current tax regulations. The awarded work will become the property of the Hon. City Council of Xàtiva.

9 The participants voluntarily agree to the use of their name and to the reproduction of the selected works by the diffusion material related to the contest, in any medium and also for the making of the catalog that will be published with the exclusive purpose of promoting the selected artists and Non-profit, so this will not generate any retribution for copyright. The catalog will collect all selected works.

10 This year and exceptionally, an extra valued at 2,000 euros will also be granted.

11 The prize will be awarded on August 15, 2018, at 12 noon at the public opening ceremony of the exhibition of the selected works and of the winner.

12 The Jury is made up of celebrities of recognized prestige in the world of plastic arts:

- Ricardo Forriols: Director of the Cultural Activities Department, Vice-rectorate of the Students, Culture and Sports, Polytechnic University of Valencia.

- Maite Ibáñez Giménez: PhD in History of Art from the University of Valencia, critic and curator of art.

- Rosa Santos: Director of the Rosa Santos Gallery and President of the Association of Contemporary Art Galleries of the Valencian Community (LaVac).

Appointed by the Juan Francés family:

- Rosmary Bellod Durá

The jury will be chaired by the Mayor or person delegated by, acting as a municipal official. This jury will be appointed by the Informative Commission of the Fira Regidoria.

13 The exhibition period of the selected works will be from August 15 to September 14, 2018, in the Exhibition Hall of the Columns of the Culture House of Xàtiva.

14 Transportation costs, to send to collect the works, are the responsibility of the participants.

15 The City Council of Xàtiva will not be responsible for the loss or damage of the works during the transport.

16 The selected works may be withdrawn from September 17 to October 11, 2018. Once this term has elapsed, the non-withdrawn works will become the property of the Hon. City Council of Xàtiva.

17 Any discrepancy regarding the interpretation of these Terms and Conditions, or that is not foreseen, will be resolved by the Jury. His sentence will be unappealable.

18 Participating in this contest implies the total acceptance of these rules


Nota importante:

Se recomienda descargar siempre las bases originales ya que la traducción está realizada de forma automática utilizando la herramienta internacional de Google Traductor de Google

Si el concurso permite la participación de menores de 14 años, tendrán que hacerlo a través de un usuario creado por su padre/ madre o representante legal, quién indicará el nombre del autor de la obra al introducirla en la plataforma.

Para participar es necesario leer las bases del concurso al completo donde se encontrarán más detalles de la convocatoria. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre posibles cambios realizados en las bases por los organizadores o errores por la trascripción realizada.

Premio Concurso

Descargar bases originales:

Premio Concurso

Premio

8.000 euros

Fecha Concurso

Fecha

30/06/2018

Precio Concurso

Precio

Gratis

Premio Concurso

Participantes

Desde 18 años
Nacional

Premio Concurso

Obra

Mín. Alto 81
Máx. Alto 180
Mín. Ancho 60
Máx. Ancho 180
Máx. Obras 2

Premio Concurso

Redes Sociales

Concursos Relacionados

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

Puede cambiar la configuración de su navegador u obtener más información aquí.